Nyheter

Support Centre

Ny utvärdering för DG RTD

14-09-2017

Gunnar

Ny senioranalytiker

13-09-2017

Strategiresa

Årets strategiresa gick till Köpenhamn

12-09-2017

Skatter och tullar

Utvärdering av två av EU:s åtgärdsprogram

24-08-2017

Osäkra bedömningar

Sverige har inte konsekvent säkerställt rättigheterna för asylsökande HBT-personer

31-07-2017

Gröna fonden

Lärande utvärdering av den gröna investeringsfonden

20-06-2017

Malmö konstmuseum

Studie presenterad om flytt av museum

16-06-2017

Värmland

Intersektionell analys av regionens tillväxtmedel

31-05-2017

Gränshinderrådet

Utvärdering av det nordiska gränshinderarbetet 2014-2017

29-05-2017

Kompetens

Utökat uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

12-05-2017

Nyrekrytering

Vi stärker den europeiska profilen

11-05-2017

Lärlingsutbildning

Europeisk studie om lärlingsutbildningar för Cedefop

08-05-2017

Etablering

Nordisk studie om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

18-04-2017

Jämställdhet

Två uppdrag inför ny strategi för jämställdhetsintegrering

18-04-2017

Nätverksmöten

Besök i Dublin och Bryssel för möten i våra europeiska nätverk

18-04-2017

Integration

Uppföljning av integrationsarbetet i Östergötland

10-04-2017

Innovation

Oxford Research har bidragit till strategi för Region Örebro län

06-04-2017

Almedalen

Oxford Research i Almedalen 2017

03-04-2017

Region Halland

Jämställdhets- och rättighetsintegrering av regionala tillväxtmedel

22-03-2017

Ny praktikant

Monica Pardo gör praktik genom Korta Vägen

17-03-2017

Malmö konstmuseum

Oxford Research utreder flytt av Malmö konstmuseum

07-03-2017

Småland i Kina

Utvärdering av Smålands Shanghaikontor

03-03-2017

Strålsäkerhet

Kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

28-02-2017

Flyktingar

Rapport om integration på arbetsmarknaden

31-01-2017

Smart Industri

Löpande utvärdering av ESF-projektet "Smart Industri i Östra Mellansverige"

30-01-2017

Styrkeområden

Styrkepositionsanalys av Dalarna och Gävleborg

26-01-2017

Färre jobb Q4

Under årets fjärde kvartal har stora neddragningar skett med varsel som följd.

16-01-2017

Kim Møller

As 2016 comes to a close, Oxford Group CEO Kim Møller sums up the past year

20-12-2016

Ramavtal

Oxford Research har tecknat ramavtal med DG ECFIN

15-12-2016

Normingenjör

Hjalmar har blivit certifierad normingenjör

15-12-2016

Östra Mellansverige

Oxford Research genomför en kartläggning av industrier i Östra Mellansverige

15-12-2016

Kluster

Analys av kluster i Norra Mellansverige

15-12-2016

Tillväxt

Presentation av studie om utrikesfödda och företags internationalisering

21-11-2016

Ensamkommande

Rapport släpps idag om ensamkommande barn som försvinner

17-11-2016

Cedefop

Analys av kompetensförsörjningsbehov och matchningsaktiviteter

01-11-2016

Hjalmar Eriksson

Lär känna Hjalmar och få en inblick i analytikerns vardag

28-10-2016

Bok om affärsänglar

Forskningshandbok med bidrag från senioranalytiker Sofia Avdeitchikova

13-10-2016

Samhällskontraktet

Utvärdering av samverkansprojekt i Västerås-Eskilstuna

13-10-2016

Färre varsel

Årets tredje kvartal har jobbskapande varit konstant medan antalet varsel minskat

11-10-2016

Biogas 2020

Nytt utvärderingsuppdrag för minskad klimatpåverkan

06-10-2016

Smart 4U

Lärande utvärdering på uppdrag av Västerås Science Park

06-10-2016

Statsvetardagen

Kom och träffa oss på SU den 19 oktober!

20-09-2016

Tillbaka

Emilia Johansson och Henrik Twetman är tillbaka på kontoret

08-09-2016

Kärnsäkerhet

Utvärdering av Sveriges deltagande i NKS

07-09-2016

Yrkesutbildning

Utvärdering av YFI för Stockholms stad

29-08-2016

Avin Ali Akbar

Researcher med driv för att göra skillnad

22-08-2016

BASUN

Lärande utvärdering av projekt för minskad ungdomsarbetslöshet

12-08-2016

Strategisk plan

Långsiktig strategi för Nordiska Afrikainstitutet 2017-2021

02-08-2016

Mångfald i SMF

Analys av sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag.

01-08-2016

Arbetsmiljö

Förstudie av webplattform om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

01-08-2016

Färre varsel

Men neddragningarna i tillverkningsindustrin fortsätter.

12-07-2016

Summer intern

We welcome Enes to the office!

10-06-2016

Jämställd tillväxt

Nyanländas behov i Stockholmsregionen

23-05-2016

Nationalmuseum Norr

Nationalmuseum etablerar fillial i Östersund.

18-05-2016

Uminova

Löpande utvärdering av fyra strukturfondsprojekt

11-05-2016

Nyrekryteringar

SA Policy Consulting blir del av Oxford Research

02-05-2016

Ensamkommande barn

Nationell kartläggning av barn som försvinner

07-04-2016

Ökade varsel

Ökade varsel under årets första kvartal.

06-04-2016

Rymdindustrin

Oxford Research följeforskar Rymd för innovation och tillväxt (RIT).

30-03-2016

Halden

Utvärdering av det svenska deltagandet i Halden Reactor Project

23-03-2016

Miljö och tillväxt

Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt

26-02-2016

Glasriket

Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets stöd till Glasrikesuppdraget.

26-02-2016

Nordjobb

Oxford Research utvärderar Nordjobb: mervärde av nordiskt utbyte bland unga?

27-01-2016

ESI-fonderna

Utvärdering av ESI-fondernas genomförande.

27-01-2016

Datacenterbranschen

Löpande utvärdering av utvecklingsprojekt inom datacenterbranschen

26-01-2016

Många nya jobb

Omstruktureringar på arbetsmarknaden Q3 och Q4 2015

21-01-2016

Konkurrensrätt

Studie av Konkurrensverkets beslutsbefogenheter

19-01-2016

Grow International

Följeforskning av Invest in Skånes projekt "Grow International Southern Sweden"

22-12-2015

Nya marknader

Studie om utrikesfödda som resurs för företagens internationalisering

22-12-2015

Att mäta Innovation

Att mäta innovationsutveckling i svenska regioner.

18-11-2015

Posted Workers

Studie om utstationerade arbetstagares rättigheter för Nordiska ministerrådet.

18-11-2015

Självreglering

Kartläggning över själv- och samregleringen av audio-visuell media i Sverige.

18-11-2015

MR och jämställdhet

Kartläggning av arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter

18-11-2015

Forskarutvärdering

Oxford Research utvärderar tre forskartjänster inom strålsäkerhetsområdet

10-11-2015

Skolfrånvaro

Oxford Research genomför en förstudie kring skolfrånvaro i Värmdö

21-10-2015

Yrkeshögskolan

Kartläggning av samverkan kring yrkeshögskolan

19-10-2015

Framtidens värdskap

Oxford Research analyserar Skånes turistinformation i mötet med digitaliseringen

14-10-2015

Expertstöd

Programutvärdering av ESI-fonderna i Finland

08-10-2015

Icke-diskriminering

Forskningsöversikt över metoder som motverkar diskriminering vid rekrytering

30-09-2015

Strålsäkerhet

Oxford Research genomför utvärderingar för Strålsäkerhetsmyndigheten

23-09-2015

Barn som försvinner

Kartläggning av arbete med ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

21-09-2015

Tillväxtverket

Oxford Research tecknar fyraårigt ramavtal för analyser och utvärderingar

15-09-2015

Nyanställning

Oxford Research växer med tre nya medarbetare hösten 2015!

09-09-2015

Spetsutbildning

Utvärdering av spetsutbildningar i grundskolan

07-09-2015

Riskkapitalfonder

En kvalitativ utvärdering av de regionala riskkapitalfondernas effekter

02-09-2015

Genusgranskning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upphandlar en analys av publikationer

01-09-2015

Psykisk ohälsa

Oxford Research kartlägger kunskap om diskriminering på grund av psykisk ohälsa

24-08-2015

Femårsjubileum

Oxford Researchs stockholmskontor firar fem år i september 2015!

20-08-2015

Transportinnovation

Studie av uppfattningarna om första utlysningen från Horisont 2020

13-08-2015

Få varsel kvartal 2

Stor minksning av varsel jämfört med första kvartalet.

31-07-2015

Innovationssystem

Uppdatering av aktörskarta över Stockholmregionens innovationssystem

26-06-2015

Arbetsförmedling

Vi utreder organisering och förvaltning av arbetsförmedling i Norden

16-06-2015

Styrkeområden

Smart specialisering i Örebroregionen

22-05-2015

Social ekonomi

Tillsammans med Contextio utvärderas programmet för social ekonomi i Västra Götaland.

04-05-2015

Ökning av varsel

Första kvartalet 2015 stod för en dryg tredubbling av annonserade varsel.

14-04-2015

Paneuropeisk fond

Oxford Research undersöker förutsättningar för en paneuropeisk riskkapitalfond.

25-03-2015

Lokal demokrati

Oxford Research utvärderar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

20-03-2015

Vuxenutbildning

Oxford Research kartlägger samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen

16-03-2015

Natur och teknik

Oxford Research utvärderar gymnasiedelen av natur- och tekniksatsningen

14-03-2015

Uppdrag för EU

Oxford Research har tecknat fleråriga avtal med två av EU-kommissionens myndigheter, EIGE och EUROFOUND.

13-03-2015

Eures-reform

Utvärdering av arbetsförmedlingens arbete för mer mobilitet i EU.

19-01-2015

Matidentitet

Oxford Research kartlägger den regionala matidentiteten i Kalmar län.

12-01-2015

ESF-mobilisering

Utvärdering av ESF-förstudier i Östra Mellansverige.

06-01-2015

Born Globals

Skapar företag som snabbt hittar en internationell marknad fler jobb?

11-12-2014

Målgruppsanalys

Oxford Research genomför en målgruppsanalys på uppdrag av NIVA, Nordiska institutet för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet.

12-11-2014

Vårdbehov

Eurofound har lagt fram en studie över finanskrisens inverkan på EU-medborgares tillgång till hälso- och sjukvård. För den svenska studien svarar Oxford Research.

11-11-2014

Sverigebilden

Oxford Research har kartlagt hur riksdagsvalet 2014 påverkat Sverigebilden.

07-10-2014

Nationalarena

Förstudie om Strömsholms framtida utveckling

28-07-2014

Exportfrämjande

Oxford Research har kartlagt statliga exportfrämjande insatser

28-07-2014

AMU i Norden

Oxford Research kartlägger arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av NMR.

02-06-2014

Efterlevnadskostnad

Vad kostar det för SME att följa EU:s lagstiftning?

27-03-2014

Genusforskning

Vi utvärderar Nationella Sekretariatet för Genusforskning

13-03-2014

Jämställt Försvar?

Hur påverkar maskulinitetskulturer jämställdheten i försvaret?

12-03-2014

Migration inom EU

Studie om EU-migranters effekt på svensk välfärd.

06-03-2014

Turism i Skåne

Vi har kartlagt gästhamnar och småskaligt boende i Skåne.

03-03-2014

Kultur på recept

Undersökning av kultursamverkan och kulturens påverkan

19-12-2013

Jämställdhet

Kartläggning av behov av jämställdhetsintegrering

18-12-2013

Kulturarvspedagogik

Utvärdering av pedagogik på muséer i Skåne

17-12-2013

Omstrukturering

Innovativa lösningar på kriseffekter i offentlig sektor i EU

23-11-2013

Handbok

Modell för kompetensutveckling

22-11-2013

Världsklass 2015

Utvärdering för Örnsköldsviks kommun

22-11-2013

TvärdraG

Utvärdering av satsning för ett attraktivare Södra Småland

15-11-2013

Kultur för äldre

Ökat regeringsanslag med hänvisning till vår utvärdering.

10-10-2013

Islamofobi

Kartläggning av forskning om islamofobi.

26-08-2013

Biogas

Oxford Research utvärderar utvecklingsmedel för biogas.

25-08-2013

Utvärdering av NIVA

Utvärdering av nordiskt arbetsmiljöarbete inom NIVA.

27-06-2013

Eures

Utvärdering av Arbetsförmedlingens arbete inom Eures.

13-06-2013

Omstrukturering

En ny EU-studie kartlägger drivkrafter bakom omstrukturering inom SMF.

27-05-2013

Innovationssystem

Oxford Research utvärderar innovationssystem i norra Sverige.

13-05-2013

Gröna jobb

Ett grönare EU ger få nya jobb, visar en ny studie.

02-04-2013

Medicinteknik

Oxford Research har kartlagt trender för upphandling av medicinteknik i Sverige.

25-03-2013

Effektutvärdering

Utvärdering av de åtta regionala strukturfondsprogrammen för Tillväxtverket

05-03-2013

Miljöteknik

Svenska företags deltagande i EU-program

08-02-2013

Cross-border

Lärdomar från det europeiska territoriella samarbetet

04-02-2013

Regeringskansliet

Oxford Research sluter ramavtal med Regeringskansliet

18-12-2012

DESY

Socio-ekonomiska effekter av storskalig forskningsinfrastruktur

10-12-2012

OECD

Utvärdering av OECDs arbete i Skåne och Öresundsregionen

09-12-2012

Internationell

Oxford Research fortsätter att vara aktiva internationellt

06-12-2012

WEESP DG Employment

Sammanställning av arbetsmarknadsåtgärder

14-11-2012

Samhällskostnader

Deltagande i europeisk studie över samhällskostnader som följer av arbetslöshet

10-11-2012

Klusterutveckling

Nya uppdrag inom klusterområdet i Danmark, Norge och Sverige

09-11-2012

Kreativa Näringar

Kartläggning av kulturella och kreativa näringar

06-11-2012

Forskningsöversikt

Forskningsöversikt för DO

22-10-2012

Kartläggning

Kartläggning av utlandsägda arbetsställen

17-10-2012

Nytt ramavtal

Ramavtal med EU-kommissionen för utvärdering av policys relaterade till SMEs

02-10-2012

Expansion

Oxford Research öppnar kontor i Finland, stärker Nordisk profil.

20-09-2012

Resursmodellen

Vi följeforskar Resursmodellen som syftar till att fler personer ska få jobb.

19-09-2012

Hållbar tillväxt

Vi hjälper Tillväxtverket att ta fram insatser för affärsutveckling i SMEs.

19-09-2012

Innovationskraft

Hur arbetar man internationellt för att öka innovationskraften i en region?

31-07-2012

Buller i staden

Hur integrera hamnverksamhet med bostäder utan att buller försämrar boendemiljön?

13-06-2012

Age Management

Vilka strategier används i EU för lärande och utveckling bland äldre i arbetslivet?

05-06-2012

Kreativa näringar

Good-practice - regional strategi för att stödja kreativa näringar: Gävleborg

28-05-2012

ESS och MAX IV

Oxford Research fortsätter att arbeta med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund genom en rad nya uppdrag.

04-05-2012

Kultur för äldre

Uppdrag från Statens Kulturråd att utvärdera kultur för äldre inom vård och omsorg.

02-05-2012

Strukturomvandling?

Har regionalfonden långsiktiga effekter på regionernas konkurrenskraft?

30-03-2012

Omstrukturering

Europeiskt forskningsprojekt om omstruktureringar i företag med mellan tio och 130 anställda.

02-03-2012

CSR-utveckling

Utveckling av företagarnätverk med fokus på CSR och hållbart företagande i Skåne.

21-02-2012

Jobb för unga

Utvärdering av projekt för långtidsarbetslösa ungdomar i Nynäshamn och Tyresö

10-01-2012

Företagsstöd

Oxford Research gör en resultat- och effektutvärdering av företagsstöd i Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom analys av basdata och kontakt med företagen.

09-12-2011

ESS-rapport i media

Det är just nu stor medial uppmärksamhet kring rapporten om ESS och MAX IV.

14-11-2011

Jämlika Landskrona

Oxford Research utvärderar ESF-projektet "Jämlika Landskrona".

31-10-2011

Jobb efter pension

Oxford Research har presenterat nya resultat på internationell konferens

12-10-2011

Jämställdhet

Emilia Johansson från Oxford Research kommer tillsammans med Anna Tengqvist att leda ett seminarium på den nationella jämställdshetskonferensen i Örebro den 21 november.

09-10-2011

Stöd för hästnäring

Utvärdering av landsbygds-programmets stöd till hästföretagare

30-09-2011

Sök praktik hos oss

Om du som student söker en spännande, lärorik och utmanande praktik, så är Oxford Research ett företag för dig. Vi söker inför vårterminen 2012 praktikanter till vårt kontor i Stockholm.

26-09-2011

Varuflödesanalys

Varuflödesanalys i Fyrbodal och Østfold

02-09-2011

Veberöd

Analys av möjligheterna för näringslivsutveckling i Veberöd

22-08-2011

Blekinges hamnar

Utvecklingsmöjligheter i Blekinges skärgårdshamnar

07-07-2011

Entreprenörskap

Hur kan företagande och entreprenörskap användas för att motverka utanförskap från arbetsmarknad och samhällsliv?

01-07-2011

Postens ombudsnät

Oxford Research har fått i uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS) att genomföra en utredning rörande förändringarna av Postens ombudsnät.

30-05-2011

Utvärderar EU-fond

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera det gränsöverskridande strukturfondsprogram som omfattar Öresundsregionen och Kattegatt-Skagerrak.

25-05-2011

Forskningsuppdrag

Följeforskningsuppdrag om interkulturell och interreligiös dialog i socialt förändringsarbete

08-04-2011

Ny styrelseledamot

Ny styrelseledamot i Oxford Research AB

05-04-2011

Stort medieintresse

Stort medieintresse för Millenium-effekten

31-03-2011

Tillväxt runt ESS

Hur kan näringslivet ta del av de möjligheter och behov i form av varor och tjänster som öppnas upp i samband med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund?

23-03-2011

New Skills for New Jobs

Oxford Research är med i den tematiska gruppen New Skills for New Jobs, som är en del av nätverket ENSR.

Sök praktik på Oxford Research

Vi letar kontinuerligt efter studenter som vill göra praktik eller jobba extra hos oss.

Kolla in våra publikationer

Många av dem ligger på vår publikationssida, fråga oss om andra