Publikationer02-10-2017

Utvärdering Småland China

Regionförbundet Kalmar län


Oxford Research har genomfört en utvärdering av Smålands Shanghaikontors näringslivsrelaterade verksamhet från 2015 till 2017.

08-09-2017

Mångfald och tillväxt

Ny rapport för Tillväxtverket


Oxford Research har tagit fram en rapport för Tillväxtverket om sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag

26-07-2017

HBTQ-asylsökande

Studie av asylsökande HBTQ-personers erfarenheter


Ines Lukac, sociolog och transfeministisk aktivist, har studerat asylprocessen för HBT-personer för Oxford Research.

30-05-2017

ESI-fonderna

Utvärdering av genomförandeorganisationerna


Oxford Research har tillsammans med Strategirådet och Nordregio utvärderat ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige, på uppdrag av Tillväxtverket, ESF-rådet och Jordbruksverket.

10-03-2017

Klusteranalys


Oxford Research har utfört en analys av klusterorganisationer och klusteranslutna företag i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

10-03-2017

Nordisk kärnsäkerhetsforskning

Utvärdering av Sveriges deltagande i NKS


Nordisk kärnsäkerhetsforskning (NKS) är ett nordiskt forskningssamarbete inom kärnsäkerhet och krisberedskap som fungerar som ett paraply för nordiska initiativ och intressen.

28-02-2017

Industrin i Östra Mellansverige


Oxford Research har genomfört en kartläggning av industrin i Östra Mellansverige

21-12-2016

Nordisk arbetsmarknad

Komparativ studie av arbetsmarknadens styrning


Oxford Research har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet jämfört styrningen av arbetsmarknadspolitiken i de nordiska länderna

13-12-2016

Glasriket

Utvärdering av Tillväxtverkets stöd


Oxford Research har i uppdrag att utvärdera Tillväxtverkets process- och dialogbaserade stöd till Glasrikeuppdraget (2012-2017).

12-12-2016

Nyanlända i Stockholm

Nuläges- och behovsanalys


Länsstyrelsen i Stockholm har gett Oxford Research i uppdrag att göra en analys av nyanländas behov i Stockholmsregionen.

21-11-2016

Internationalisering

Studie om utrikesfödda och företagens internationalisering


På uppdrag av Tillväxtverket har Oxford Research tagit fram ett kunskapsunderlag om hur små och medelstora företag kan ta vara på utrikesföddas kompetens i sitt arbete med att bli internationaliserade.

17-11-2016

På flykt och försvunnen

Nationell kartläggning om ensamkommande barn som försvinner


Oxford Research har tagit fram en nationell kartläggning på uppdrag av Länsstyrelserna.

19-10-2016

Haldenreaktorn


Oxford Research har utvärderat det svenska deltagandet i Halden Reactor Project på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten.

06-10-2016

Styrkepositionsanalys Örebro


Oxford Research har haft i uppdrag att analysera Örebroregionens styrkor inför utvecklingen av en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

15-06-2016

Nordjobb


Oxford Research har utvärderat Nordjobb, ett utbytesprogram där ungdomar i Norden får bo och arbeta i ett annat nordiskt land. Uppdragsgivare var Nordiska ministerrådet.

10-06-2016

Nulägesbeskrivning

Kommunernas arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter


På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har Oxford Research gjort en kartläggning av hur Stockholmsregionens kommuner arbetar med jämställdhet och mänskliga rättigheter.

27-04-2016

Stöd för unga företagare


Oxford Research har bidragit till Eurofoundrapporten om stöd till unga företagare. Rapporten tittar på de långsiktiga effekterna av stöd till unga för att starta företag.

27-04-2016

Människohandel för tvångsarbete


Oxford Research har bidragit till en Eurofoundrapport om förebyggande av människohandel för tvångsarbete.

21-04-2016

Utvärdering NIVA


Oxford Research fick 2013 i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att utvärdera Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA).

14-04-2016

Romsk inkludering


Jämställdhetsanalys av myndigheters och arbetsgivares bemötande av romer.

13-04-2016

Hushållsnära tjänster


Oxford Research har bidragit till EU-projektet IMPact, som syftat till att stödja medlemsstaterna i att mäta och bevaka effekterna av offentliga subventioner för personliga och hushållsnära tjänster.

07-04-2016

Strålskyddsforskning


Oxford Research har under hösten 2015 på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utvärderat tre seniora forskartjänster inom strålskyddsområdet.

24-03-2016

Riskkapitalfonder


Oxford Research är medförfattare till en rapport från EU-kommissionen om potentialen för EU-investeringar i riskkaptial (VC) fond-i-fonder som är verksamma på EU-nivå.

09-02-2016

Barns försvinnande


Oxford Research har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län sammanställt en nulägesanalys kring ensamkommande barns försvinnande. Analysen ska ligga till grund dels för en samverkansmodell mellan olika myndigheter och organisationer, dels för en gemensam regional strategi för att motverka att barn försvinner.

10-12-2015

Dimension of Intra-EU mobility

Migrants from central and eastern EU Member States access fewer benefits overall than local population


12-11-2015

Transporter i Horisont 2020


En studie av svenska aktörers uppfattningar om första utlysningen inom Horisont 2020

10-09-2015

Utvärdering av ICLD


Oxford Research har under våren 2015 utvärderat Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

10-04-2015

Arbetsmarknadsutbildning


Nyligen lanserades Nordiska Ministerrådets rapport om de nordiska ländernas system för arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa. Tillsammans med Eskil Wadensjö har Oxford Research skildrat de olika systemen utifrån inriktning, målgrupper, finansiering och resultat.

16-03-2015

New forms of employment


Brand new publication from Eurofound that identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. Oxford Research is responsible for the Swedish study.

13-03-2015

Public sector restructuring

Innovative solutions to the crisis' effects in the public sector in the EU


09-03-2015

Kalmar läns matidentitet


Oxford Research beskrev Kalmar läns matidentitet vintern 2015 på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län. Rapporten fungerade som ett underlag för länets livsmedelsstrategi.

24-02-2015

1000 röster om Stockholm


På uppdrag av Stockholm Business Region genomförde Oxford Research under våren 2014 en kartläggning av hur internationella medborgare uppfattar att det är att flytta till Stockholm.

13-02-2015

Intervjuer med unga företagare


Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket undersökt unga företagares syn på hinder och behov som är kopplade till deras företagande.

11-12-2014

Bilder av Sverige

Uppdragsgivare Svenska Institutet


Hur uppfattas Sverige utomlands? På uppdrag av Svenska Institutet (SI) har Oxford Research kartlagt Sverigebilden i medierapporteringen av riksdagsvalet 2014 i Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Turkiet och Tyskland.

11-11-2014

Access to healthcare

Uppdragsgivare Eurofound


Eurofound har i dagarna presenterat en studie över hur finanskrisen 2007-2008 påverkat EU-medborges tillgång till hälso- och sjukvård. En stor del av rapporten bygger på djupstudier i 9 olika länder. För den svenska studien svarar Oxford Research.

13-10-2014

Genusforskning

Uppdragsgivare: Göteborgs universitet


Oxford Research har utvärderat Nationella Sekretariatet för Genusforskning som är förlagt till Göteborgs Universitet.

13-10-2014

Vaajma - ett regionprojekt

Uppdragsgivare: Strömsunds kommun


Oxford Research har utvärderat EU-projektet Vaajama; de uppsatta målen, samarbets- och utvecklingsprocesserna samt gett rekommendationer för fortsatt arbete.

01-01-2014

Diskriminering av muslimer


Oxford Research har kartlagt och beskrivit forskning om diskrimingering av muslimer på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen.

25-06-2013

EU:s strukturfondsprogram

Uppdragsgivare: Tillväxtverket


Utvärdering av EU:s åtta regionala strukturfondsprogram.

25-06-2013

Miljöteknikföretag i EU-program

Uppdragsgivare: Tillväxtverket


Möjligheter och hinder för svenska miljöteknikföretag i EU-program.

05-06-2013

Diskriminering vid rekrytering

Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen


Forskningsöversikt om diskriminering i rekryteringsprocesser

05-06-2013

Forskning om trakasserier

Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen


Forskningsöversikt om trakasserier i arbetsliv och utbildning.

08-05-2013

Samarbeten i Interreg IV A ÖKS

Uppdragsgivare: Tillväxtverket


Den tredje rapporten av fyra i Oxford Researchs utvärdering av Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS).

26-02-2013

Diapraxis

Stockholms Stadsmission


Lärande utvärdering av Integrationsfondsprojektet Diapraxis – Interkulturell och interreligiös dialog med socialt arbete.

20-02-2013

Källan

Uppdragsgivare: Stockholms Stadsmission


Utvärdering av råd- och stödcentret Källan i Fisksätra

15-02-2013

Jämlika Landskrona

Utvärdering av Landskrona stads utbildning och erfarenhetsutbyte kring jämliketsfrågor


20-11-2012

Income after retirement

Uppdragsgivare: Eurofound


Europeisk studie över pensionärers möjligheter och vilja att lämna eller stanna kvar på arbetsmarknaden.

17-10-2012

Internationell Kartläggning

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län


I syfte att bidra med inspirerande exempel till Stockholms regionala innovationsstrategi har Oxford Research för Länsstyrelsen genomfört ett antal internationella fallstudier.

21-08-2012

Utvärdering av företagsstöd

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen


Oxford Research har utvärderat företagsstöd i länen Värmland, Gävleborg och Dalarna. Stöd som utbetalats under 2008 och 2009 har undersökts genom enkät till företagen, analys av registerdata, fallstudier och jämförelser med kontrollgrupp.

30-07-2012

FoU i Interreg ÖKS

Uppdragsgivare Tillväxtverket


Den andra delen i utvärderingen av Interreg IV A ÖKS fokuserar på hur programmet bidrar till innovation samt forskning och utveckling över gränserna. Rapporten visar att högskolor och universitet är vanligt förekommande som projektdeltagare, medan privata företag förekommer desto mer sällan.

08-06-2012

Analys av hamnar i Blekinge

Uppdragsgivare: Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner


Oxford Research har genomfört en kartläggning av hur hamnar i Karlskrona kommun, Ronneby kommun och Karlshamns kommun kan utvecklas.

07-05-2012

Intermodal godsflödesanalys

Uppdragsgivare: Fyrbydal kommunförbund och Östfold Fylkeskommune


Oxford Research fick i uppdrag att under hösten 2011 genomföra en analys av godsflödet i Västsvenska Fyrbodal och Östnorska Østfold.

21-03-2012

Industrins framtida kopplingar


Analys av industrins framtida kopplingar till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV ur ett leverantörs- och användarperspektiv. Rapporten huvudsakliga slutsats är att stödfunktioner såväl för leverans till, som användning av, ESS och MAX IV kommer vara helt avgörande för graden av industriellt engagemang vid anläggningarna i framtiden.

01-02-2012

Utvärdering Interreg IV A

Tillväxt genom näringslivssamarbete


Detta är den första av tre utvärderingsrapporter av Interreg IV A Öresund-Kattegatt-Skagerrak och rapporten rör frågor om på vilket sätt projekten i programmet involverar företag och näringslivet, och hur projekten arbetar för ökad hållbar tillväxt. Rapporten är beställd av Tillväxtverket och blev klar i januari 2012.

30-12-2011

Affärsmöjligheter ESS & MAX IV

TITA TI6


Vilka typer av varor och tjänster kommer att efterfrågas i samband med att ESS och Max IV etableras? När kommer dessa behov att uppstå och inom vilka branscher? Hur fungerar upphandlingsprocessen för respektive anläggning? Dessa är några av frågorna som berörs i Oxford Researchs rapport om affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV.

29-12-2011

Kompetensbehov ESS och MAX IV

Ett kunskapsunderlag


Vilket kompetensbehov kommer att uppstå i spåren av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund? Vilken roll spelar kompetensförsörjning för akademins och industrins möjligheter i Skåne och nationellt att dra nytta av anläggningarnas etablering genom innovationer och kommersialisering av forskningsresultat?

28-12-2011

Utvärderingsmodell kluster

Uppdragsgivare: Region Skåne


För klusterinitiativens legitimitet är viktigt att man kan visa på resultat och nytta av de satsningar man gör, vilket kräver etablerade former för uppföljning och utvärdering av både kvalitativ och kvantitativ art. Oxford Research fick i uppdrag att ta fram en utvärderingsmodell med fyra delar för de skånska klusterinitiativen.

20-12-2011

Postens ombudsnät

Uppdragsgivare: Post- och telestyrelsen (PTS)


Uppfyller posten samhällets krav på att tillhandahålla posttjänster inom rimliga avstånd och tid över hela landet? Det fick Oxford Research i uppdrag att utreda efter att Postens ombudsnät förändrats.

14-11-2011

Företagsstöd till hästnäring

Utvärdering på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland


Hästnäringen beskrivs som en prioriterad verksamhet för mottagande av företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Hästnäringen anges ha betydande potential inom områden som turism, avel och för att öka landsbygdens attraktionskraft.

29-09-2011

Näringslivsutveckling i Veberöd

Uppdragsgivare: Lunds kommun


Expansionen av Veberöd gör att nya förutsättningar för näringslivet uppstår. Hur ser näringslivet ut idag, och hur kan det utvecklas i framtiden? Vi har också sammanställt en SWOT för näringslivet i Veberöd.

26-09-2011

Entreprenörskap i ESF-projekt

Uppdragsgivare: Tillväxtverket


Hur kan entreprenörskap användas för att fler människor ska få möjlighet till arbete och egen försörjning? Oxford Research har undersökt entreprenörskap med hjälp av fallstudier i sydsvenska projekt som helt eller delvis finansierats av ESF.

01-09-2011

SWOT av Kattegatt-Skagerrak

Uppdragsgivare: Interreg IV A KASK


Kattegatt-Skagerrak (KASK) är inne i sin första generation av Interreg-program. För att kunna skapa en bättre översikt över regioner och kommuner i KASK och för att få bättre underlag för hur resterande programperiod ska användas beslutades att en SWOT-analys ska utarbetas.

01-08-2011

Forskningsöversikt

På området likabehandling i arbetslivet


Oxford Research har framställt en forskningsöversikt på området likabehandling i arbetslivet på uppdrag av Tema Likabehandling. Rapportens fokus ligger på ansatser för reell förändring i riktning mot ett arbetsliv där likabehandling är norm.

Analys över möjligheterna

Uppdragsgivare: COINCO North


Analys över möjligheterna inom Life Science för Oslo-Göteborg-Øresundsregionen. På uppdrag av Interregprojektet COINCO North har Oxford Research genomfört en analys av life science-industrin i Göteborg-Osloregionen i syfte att kartlägga life science-industrin i respektive delregion, ta reda på hur Göteborg-Oslo-regionen står sig internationellt med avseende på näringsliv och forskning samt undersöka vilka hinder och möjligheter samarbetet över nationsgränsen påvisar.

Millenniumrapporten


Oxford Research har i samarbete med Cloudberry genomfört en studie av de svenska Millenium-filmernas betydelse för Stockholmsregionen. Boken och nu även filmerna i svensk version har blivit internationella bestsellers. Vilken effekt har detta på Stockholmsregionen?

Öresundsregionens kvalitet

Uppdragsgivare: IBU Öresund - Öresundsregionens kvalitet, identitet och framtid


På uppdrag av IBU Öresund har Oxford Research undersökt Öresundsregionen kvaliteter, identiteter och framtidsutveckling. Genom att genomföra en textanalys av regionala och kommunala dokument, en webbenkät bland invånare på bägge sidor om Öresund, djupintervjuer med nyckelaktörer inom politik, näringsliv, universitet, kultur och turism, samt enrundabordsamtal med ett antal experter, har Oxford Research samlat in ett brett material.

Är Sverige Attraktivt?

Uppdragsgivare: Svenskt Näringsliv


Rapport om hur utländsk kvalificerad arbetskraft i Sverige ser på villkoren att jobba och bo i Sverige

Nordiskt sjukvårdssamarbete

Uppdragsgivare: Nordic Innovation Centre (NICe)


Under 2008 fick Oxford Research i uppdrag av Nordic Innovation Centre (NICe) att kartlägga den nordiska marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster och samarbetet inom området mellan de nordiska grannländerna, samt undersöka potentialen för ökat utbyte och integration.