Kartläggning av industrin i Östra Mellansverige28-02-2017

Oxford Research har under vintern 2016-17 haft i uppdrag att kartlägga industrin och de industrinära tjänstebranscherna i Östra Mellansverige (ÖMS). Arbetet är en del i regionens arbete med nyindustrialiseringsstrategin. Kartläggningen ger en kunskapsbas för vidare arbete med smart specialisering i ÖMS-regionen.

 

Uppdraget har bestått i sammanställning och presentation av statistik som använts för att beskriva graden av specialisering, näringslivsstruktur och kompetenssammansättningen inom industrin i ÖMS-regionen.

 

 Kartläggningen visar på en regional specialisering inom verkstadsindustrin bestående av:

  • Stål- och metallindustri (SNI 24-25)
  • Övrig Maskinindustri (SNI 28)
  • Transportmedelsindustri (SNI 29-30)

 

ÖMS-regionen visar även på en specialisering inom Tillverkning i Life Science som drivs av Uppsala län.

 

Rapporten diskuterar möjliga värdekedjor inom de specialiserade branscherna och ger förslag på framtida områden att studera djupare för ökad kunskap och förståelse av industrin i ÖMS.

 

För mer information, kontakta gärna Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 89 17 eller August Olsson, august.olsson@oxfordresearch.se, +46 (0)72 732 89 73