BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T000000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Andrea Utas";RSVP=TRUE:mailto:andrea.utas@oxfordresearch.se ATTENDEE;CN="Thomas Westerberg";RSVP=TRUE:mailto:thomas.westerberg@oxfordre search.se ATTENDEE;CN="Johan Peck";RSVP=TRUE:mailto:johan.peck@oxfordresearch.se ATTENDEE;CN="Roe Langaas";RSVP=TRUE:mailto:roe.langaas@oxfordresearch.se CLASS:PUBLIC CREATED:20210927T083544Z DESCRIPTION:Hur hanterar vi behovet av att prioritera mellan insatser när regional utveckling omfamnar en sådan bredd – och allt kan kännas livs viktigt?\n\n \n\nSyftet med regionala utvecklingsstrategier är att ge reg ionala aktörer en gemensam riktning att driva utvecklingsarbetet i. Strat egierna gör det möjligt att prioritera utvecklingsinsatser utifrån de u nika behov som finns i en viss region. Trots det ser många regionala utve cklingsstrategier lika ut och ibland kan det till och med vara svårt att skilja en regional utvecklingsstrategi från en annan. De regionala innova tionsstrategierna visar ofta på en starkare prioriteringsvilja men det ä r inte alltid tydligt vad prioriteringarna baseras på.\n\n \n\nI det för sta webbinariet diskuterar vi om det över huvud taget är viktigt att pri oritera i det regionala utvecklingsarbetet\, vad som ska till för att kun na prioritera hårdare och på vilka sätt hårdare prioriteringar kan hj älpa oss att nå större genomslag i projekt med finansiering från ESI-f onderna.\n\n \n\nMedverkande: Thomas Westerberg och Johan Peck\, Oxford Re search\n\n\n\n\n__________________________________________________________ ______________________ \nMicrosoft Teams-möte \nJobba på datorn eller mo bilappen \nKlicka här för att ansluta till mötet \nLäs mer | Mötesalternativ \n____________________________________________________ ____________________________ \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210929T090000 DTSTAMP:20210921T085410Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210929T081500 LAST-MODIFIED:20210927T083544Z ORGANIZER;CN="Andrea Utas":mailto:andrea.utas@oxfordresearch.se PRIORITY:5 SEQUENCE:2 SUMMARY:Webinarium Lätt att välja - svårt att välja bort TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000213451E7C5AED701000000000000000 010000000BBD8263CFBC9214FB0F6970E2B625848 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n
\n

Hur hanterar vi behovet av att prioritera mellan insatser när regional utveckling omfamnar en så dan bredd – och allt kan kännas livsviktigt?

\n

 \;

\n

Syftet med regionala utvec klingsstrategier är att ge regionala aktörer en gemensam riktning att dr iva utvecklingsarbetet i. Strategierna gör det möjligt att prioritera ut vecklingsinsatser utifrån de unika behov som finns i en viss\n region. Tr ots det ser många regionala utvecklingsstrategier lika ut och ibland kan det till och med vara svårt att skilja en regional utvecklingsstrategi fr ån en annan. De regionala innovationsstrategierna visar ofta på en stark are prioriteringsvilja men det\n är inte alltid tydligt vad prioriteringa rna baseras på.

\n

 \;

\n

I det första webbinariet diskuterar vi om det över huvu d taget är viktigt att prioritera i det regionala utvecklingsarbetet\, va d som ska till för att kunna prioritera hårdare och på vilka sätt hår dare prioriteringar kan hjälpa oss\n att nå större genomslag i projekt med finansiering från ESI-fonderna.

\n

&nbs p\;

\n

Medverkande: \;Thomas Westerberg och Johan Peck\, Oxford Res earch

\n
\n

\n
\n
\n
____ __________________________________________________________________________ __\n
\n
\n
Microsoft Teams-möte\n
\n
\n
Job ba på datorn eller mobilappen\n
\nKlicka\n här för att ansluta ti ll mötet
\n
< a class="me-email-link" style="font-size:14px\;text-decoration:underline\; color:#6264a7\;font-family:'Segoe UI'\,'Helvetica Neue'\,Helvetica\,Arial\ ,sans-serif\;" target="_blank" href="https://aka.ms/JoinTeamsMeeting" rel= "noreferrer noopener" title="https://aka.ms/jointeamsmeeting">Läs\n mer | \nMötesalternativ
\n
\n
\n
\n
\n
\n
____________________________________ ____________________________________________\n
\n
\n \n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210921T085410Z BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR