Från och med hösten 2017 erbjuder Oxford Research ett workshopupplägg som har tagits fram inom ett projekt tillsammans med Tillväxtverket. Projektet initierades av Tillväxtverket som ville utveckla diskussionerna på nationell nivå kring vad som skapar förutsättning och bidrar till utvecklande och genomförande av bra projekt inom ESI-fonderna. Syftet med workshopen är att främja diskussion kring strategiska frågor som långsiktighet i projekt, synergier mellan ESI-fonderna, implementering av horisontella kriterier och koppling mellan projektportfölj och regionala utmaningar

Under 2016–2017 hade Oxford Research i uppdrag av Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet att utvärdera ESI-fondernas genomförandeorganisationer. Syftet var att utvärdera om fonderna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och slutrapporten gav rekommendationer kring hur organisation och arbetssätt kan utvecklas, med särskilt fokus på fondsamordning. Rapporten har redan gett upphov till ett flertal konkreta förändringar inom genomförandeorganisationerna.

Under hösten 2017 genomförde Tillväxtverket, i samarbete med Oxford Research, en workshop kring frågor som rör ”lyckade projekt” inom ESI-fonderna. Workshopen tog avstamp i utvärderingen av just ESI-fondernas genomförande. Från och med hösten 2017 erbjuder Oxford Research ett vidareutvecklat workshopupplägg som, med avstamp i utvärderingen, syftar till att främja diskussion kring strategiska frågor som långsiktighet i projekt, synergier mellan ESI-fonderna, implementering av horisontella kriterier och koppling mellan projektportfölj och regionala utmaningar.

Workshopen riktar sig till aktörer som arbetar med genomförandet av ESI-fonderna, såsom strukturfondspartnerskap, regionala utvecklingsaktörer och förvaltande myndigheter. Upplägget anpassas självklart efter målgrupp och behov men kan exempelvis innehålla följande diskussionsblock:

  • Vad är ett bra/lyckat projekt?
  • Genomförandestrategier, genomförandeorganisationer och mobilisering
  • Olika typer av projekt: experimentella/metodutvecklande projekt kontra resultatinriktade projekt som bygger på beprövade metoder

Under hösten 2017 hölls workshopen tillsammans med just Tillväxtverket och målgruppen var då sekreterare för samtliga strukturfondspartnerskap samt enhetschefer från Tillväxtverket och ESF-rådet.

Under februari 2018 genomfördes ytterligare en workshop, för strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige, där vi framför allt diskuterade partnerskapets roll, aktörernas aktiva deltagande i programmet och strategiska frågor kopplat till just projekt och genomförande av ERUF och ESF.

Upplägget så här långt har varit mycket uppskattat av deltagarna:

Spännande diskussioner och mycket tid för utbyte och lärande mellan regioner och förvaltande myndigheter.

Bra upplägg, bra processledare, bra erfarenhetsutbyte.

Bidrog till en gemensam bild av vad vi arbetar med och varför.

För mer information, kontakta senioranalytiker Gunnar Lindberg på gunnar.lindberg@oxfordresearch.se eller 073 180 25 40.