Medarbetare

Alice Börjesson


Researcher

alice.borjesson@oxfordresearch.se
Alice Börjesson arbetar som researcher på Oxford Research samtidigt som hon genomför sina masterstudier i statsvetenskap på Stockholms Universitet. Alice har även en akademisk bakgrund i nationalekonomi och filosofi. Hon brinner extra för jämställdhetsfrågor och policyutveckling, särskilt inom arbetsmarknadsområdet. På Oxford Research har Alice främst arbetat med analysuppdrag. Hon har erfarenhet av projekt på såväl regional, nationell som europeisk nivå.

Anna Savolainen


Analytiker

(+46) 727 32 89 15

anna.savolainen@oxfordresearch.se
Anna är analytiker på Oxford Researchs svenska kontor där hon arbetat sedan 2015. Som finsk nationell korrespondent till Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) är Annas arbetsuppgifter framförallt inom forskning och analys av industriella relationer och arbetsmarknaden, inklusive socialpolitik. Utöver dessa är hon speciellt intresserad av gränsöverskridande frågor. Anna har masterexamen i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. I sina studier fokuserade hon framförallt på Europeiska unionen, internationellt samarbete samt identitet och kultur.

Anna-Karin Gustafsson


Analytiker

(+46) 727 32 89 19

anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se
Anna-Karin Gustafsson började arbeta på Oxford Researchs Stockholmskontor i januari 2015. Hon har en masterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms Universitet. Under studietiden intresserade hon sig framför allt för jämställdhet på arbetsmarknaden i Europa. Som analytiker på Oxford Research arbetar Anna-Karin fortfarande mycket med just arbetsmarknadsfrågor, ofta på uppdrag av olika EU-myndigheter, men också för nationella och regionala kunder. Metodologiskt är Anna-Karin särskilt stark när det gäller intervjustudier och har dessutom gedigen erfarenhet av att genomföra forskningsöversikter.

Bradford Rohmer


Senioranalytiker

(+46) 72 732 89 13

bradford.rohmer@oxfordresearch.se
Bradford Rohmer arbetar som senioranalytiker på Oxford Research i Stockholm och leder företagets satsning på utvärderingar av europeisk politik. Bradford har lång erfarenhet av projektledning i komplexa uppdrag på europeisk nivå, men även för andra kunder i offentlig sektor. Bradford behärskar ett brett spektrum av forskningsmetoder och verktyg och har mot bakgrund av detta ansvarat för samtliga aspekter av flera stora utvärderingsprojekt. Tidigare har Bradford arbetat med europeisk politik inom såväl ideell som offentlig sektor samt studerat statsvetenskap och ekonomi. Bradford kommer ursprungligen från USA och talar franska, svenska och engelska.

Caroline Romanov


Senioranalytiker (tjänstledig)

caroline.romanov@oxfordresearch.se
Caroline är en van projektledare och arbetar med analys och utvärdering, främst inom områdena arbetsmarknad, utbildning, hälsa och kultur. Hon har hög metodkompetens och arbetar med både kvantitativ och kvalitativ metod, exempelvis olika intervjutyper, enkäter, observationer, workshops och omfattande dokumentanalyser. Hon är dessutom en van utvärderare av målgruppers upplevelser, nöjdhet och nytta av olika insatser och gör regelbundet mätningar och analyser med utgångspunkt i kvalitativa indikatorer. Därutöver har hon erfarenhet av processledning och strategisk kommunikation. Caroline har mycket god erfarenhet av löpande utvärdering av projekt inom ett flertal ESI-fonder, såsom regionala utvecklingsfonden, socialfonden och integrationsfonden. I rollen som utvärderare stöttar hon projekt genom att bistå den operativa ledningen i frågor kring ledning, styrning, projektgenomförande och strategi.

Daniel Edin


Praktikant

daniel.edin@oxfordresearch.se
Daniel Edin är en av praktikanterna på Oxford Research Sverigekontor under våren 2018. Daniel har slutfört sina två kandidatexamina inom statistik och nationalekonomi, båda på Lunds universitet. Han har tidigare varit anställd på Uppsala universitet som forskningsassistent med inriktning mot statistik och utbildning - och har på så sätt fått erfarenhet av arbete med statistisk metodologi inom offentlig sektor. Daniel har erfarenhet av både kvantitativ och kvalitativ metod men hans styrka ligger inom kvantitativ metodologi. Daniels primära intressefrågor är arbetsmarknad, integration, utbildning och asymmetrisk information.

Gertrud Nilsson


Administratör

(+46) 727 32 89 16

gertrud.nilsson@oxfordresearch.se
Gertrud Nilsson är administratör på Oxford Research i Stockholm. Hon hade tidigare en liknande tjänst inom CONNECT, ett internationellt kompetensnätverk för tillväxtbolag. Gertrud har en kandidatexamen i latinska språket och arkeologi och var efter studierna anställd på Forskningsrådsnämndens informationsavdelning.

Gunnar Lindberg


Senioranalytiker

(+46) 73 180 25 40

gunnar.lindberg@oxfordresearch.se
Gunnar Lindberg arbetar som senior analytiker på Oxford Research sedan 2017, innan dess arbetade han som forskare för nordiska ministerrådet med tillämpad forskning och utvärdering inom regional utveckling. Gunnar är doktor i nationalekonomi samt magister i naturresurs och miljöekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Han är specialiserad på landsbygds- och regionalpolitik, regional utveckling, regionalekonomisk-analys samt utvärderingsmetodik. Gunnar har varit projektledare för stora europeiska forskningsprojekt, deltagit i stora europeiska utvärderingsuppdrag, samt lett och genomfört flera utvärderingar inom såväl landsbygdsprogram, regionalfonder, samt andra områden. Gunnar är specialiserad på teoribaserad utvärderingsmetodik och van att arbeta tillämpat med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Han har genomfört såväl förhandsutvärderingar, löpande utvärderingar och slututvärderingar – med allt ifrån scenariobaserade ansatser, intervjuer och enkäter, till kvantitativa effektuppföljningar.

Hjalmar Eriksson


Senioranalytiker

(+46) 727 32 89 17

hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se
Som senioranalytiker på Oxford Research i Stockholm är Hjalmar Eriksson både projektledare och specialist inom sina kompetensområden. Hjalmar är master i fysik med en mångvetenskaplig utbildningsbakgrund med examina inom naturvetenskap och humaniora. Han intresserar sig särskilt för tvärgående frågor och samspelet mellan samhället och ny kunskap. Hjalmar har bred metodologisk kompetens inom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, med stark analytisk förmåga och vana att hantera stora datamängder, samtidigt som han har kvalificerad träning i intervjuteknik och workshops. Med ett starkt fokus på lärande och förbättring arbetar han ofta med innovativa metoder eller med utveckling för kunderna.

Ida Øverland


Praktikant

ida.overland@oxfordresearch.se
Ida Överland praktiserar på Oxford Research Sverige under våren 2018. Genom sin kandidatexamen i Statsvetenskap och pågående masterstudier i Global Politisk Ekonomi har Ida erfarenhet av både tvärvetenskapliga och kritiska studier med särskilt fokus på kvalitativa metoder. Ida har också läst Internationella Relationer och Ekonomisk historia. Ida har ett särskilt intresse för lokal och global utveckling samt har tidigare praktikerfarenhet från en mindre intresseorganisation som arbetar med lokal utveckling, påverkansarbete och nivåsamverkan.

Johan Peck


Analytiker

(+46) 72 732 89 11

johan.peck@oxfordresearch.se
Johan Peck är analytiker på Oxford Research AB, och arbetar främst inom områdena regional utveckling, innovation, kompetensutveckling och utbildning. Han genomför analyser, kartläggningar och utvärderingar, från projektnivå till EU-programnivå. Johan arbetar särskilt med regionalt innovationsfrämjande, t.ex. analyser för olika regioners arbete med smart specialisering. Johan har sin bakgrund inom statsvetenskap, statistik, nationalekonomi samt kritiska studier inom genus och mångfald, och han arbetar ofta tvärvetenskapligt, med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Till detta fogar Johan ofta ett hållbarhetsperspektiv, i form av integrerade analyser av jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och miljö.

Louise Fabricius


Junioranalytiker

(+46) 72 732 89 25

louise.fabricius@oxfordresearch.se
Louise Fabricius är junioranalytiker på Oxford Research AB i Stockholm. Hon har en master i säkerhetsstudier från University College London, en magister i globala studier från Lunds Universitet samt en kandidatgrad i statsvetenskap från Köpenhamns Universitet. Louise har tidigare arbetat sex år inom Executive Search i Skandinavien och Storbritannien. Därifrån har hon speciellt bred erfarenhet av att arbeta med detaljhandel och högre utbildning, samt med mångfaldsfrågor. Louise är trespråkig i engelska, svenska och danska.

Malin Hellström


Praktikant

malin.hellstrom@oxfordresearch.se
Malin Hellström är en av vårterminens praktikanter på Oxford Research. Hon är statsvetare med en kandidatexamen från Uppsala universitet. Malin har tidigare arbetat med analyser av utrikespolitiska frågor vad gäller framför allt fred- och säkerhet, demokrati, migration, jämställdhet och hållbarhet. Hon har även arbetat med utbildning och pedagogik och har detta som ett av sina främsta intresseområden.

Marie-Louise Joyce


Junioranalytiker

marie.joyce@oxfordresearch.se
Marie-Louise Joyce är junioranalytiker på Oxford Research samtidigt som hon läser kandidatprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hon har tidigare även studerat genusvetenskap och konst. Uppsatsarbeten inom både stats- och genusvetenskap har gett Marie-Louise erfarenhet av tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, framförallt av kvalitativa metoder och policyanalys. Marie-Louises främsta intresse är kritiska och intersektionella studier av makt, med fokus på jämställdhetsfrågor och maktrelationer inom offentlig politik och administration.

Natalie Verständig


Analytiker

(+46) 727 32 89 14

natalie.verstandig@oxfordresearch.se
Natalie Verständig är analytiker på Oxford Research i Stockholm. Natalie har en bakgrund inom statsvetenskap och internationella relationer, med en masterexamen i freds- och konfliktstudier från Uppsala Universitet. Hon har tidigare arbetat med forskning och programkoordination vid olika idéburna organisationer. Natalie har erfarenhet av att arbeta med utvärderingar och analyser åt kunder inom offentlig sektor på regional, nationell, nordisk och europeisk nivå.

Oscar Björkenfeldt


Researcher

oscar.bjorkenfeldt@oxfordresearch.se
Oscar Björkenfeldt är researcher på Oxford Research. Han har sedan tidigare en kandidatexamen i Rättssociologi, också från Lunds Universitet. Utöver detta har han läst kurser inom bland annat Sociologi, Socialpsykologi, Kriminologi och Juridik. Oscar har erfarenhet av både kvalitativ och kvantitativ metodik men är främst specialiserad inom kvalitativ metodik. Hans främsta intresseområden är kring frågor som rör jämställdhet, integration, arbetsmarknad, mänskliga rättigheter och diskriminering.

Roe Langaas


Junioranalytiker

(+46) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Roe är junioranalytiker på Oxford Researchs svenska kontor. Han har dubbla kandidatexamina i kulturgeografi med omvärldsanalys och statsvetenskap inklusive studier i Sverige, Norge, Singapore och Filippinerna. Roes främsta intressen är inom internationell politik, politisk ekonomi, integrations- och utbildningspolitik. Roes metodologiska expertis ligger i tvärvetenskaplig forskning med specialisering mot olika typer av kvalitativ analys som djupintervjuer, enkätstudier, innehållsanalyser och fallstudier.

Sirin Kara


Junioranalytiker

(+46) 72 732 89 73

sirin.kara@oxfordresearch.se
Sirin Kara arbetar som junioranalytiker och har en kandidatexamen i nationalekonomi, respektive statsvetenskap från Stockholms universitet. Därefter gjorde hon sin masterexamen i International Public Policy på UCL i London och praktik på svenska OECD-delegationen i Paris. Hon har erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning och politik och har tack vare det analyserat frågor som rör migration, integration/inkludering, jämställdhet och arbetsmarknadensparter. På Oxford Research arbetar hon främst med utvärdering av projekt, där hon tillämpar både sakkunskap och olika metoder och verktyg.

Sonja Remmer


Researcher

sonja.remmer@oxfordresearch.se
Sonja Remmer jobbar som researcher på Oxford Research. Sonja har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet och kombinerar sitt arbete på Oxford Research med statistikstudier. Förutom sitt intresse för kvantitativa metoder intresserar sig Sonja särskilt för tvärvetenskapliga frågor kopplade till miljömässig och social hållbarhet. På Oxford Research har Sonja haft möjligheten att arbeta med många olika typer av projekt med kunder på regional, nationell och europeisk nivå.

Stefanie Lange Scherbenske


Analytiker

stefanie.scherbenske@oxfordresearch.se
Stefanie Lange Scherbenske är analytiker på Oxford Research sedan 2017 med specialisering mot regional utveckling, miljö och flernivåstyrning. Stefanie är naturgeograf med tio års erfarenhet inom projektledning och implementering, analys och processtöd. Stefanie arbetade mellan 2008-2016 som forskare på Nordregio i olika projekt och uppdrag inom Interreg, ESPON, DG Regio, DG Mare med fokus på miljö- och klimatfrågor samt flernivåstyrning i regionala utvecklingsprocesser på kommunal, regional, nationell och gränsöverskridande nivå i Östersjöregionen.

Ylva Grauers Berggren


VD

(+46) 702 96 54 49

ylva.grauers@oxfordresearch.se
Ylva Grauers Berggren är VD på Oxford Research i Sverige. Med över 20 års professionell erfarenhet som chef och konsult har Ylva gedigen erfarenhet av att leda komplexa utvärderingar, både på europeisk och på nationell nivå, inklusive ett övergripande ansvar för leverans, kvalitetskontroll och riskhantering. Ylva har solida kunskaper i utvärderingsteori och olika utvärderingsmetoder, både ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Hon har erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och att leda projekt hela vägen från planeringsstadium till utförande och utformande av konkreta rekommendationer. Ylva har en masterexamen i Management från Stockholms universitet och talar utöver svenska även flytande engelska och spanska.