I november 2017 överlämnades utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (SOU 2017:91) till utbildningsminister Gustav Fridolin. Oxford Research bistod utredningen med att analysera konsekvenserna av förslagen.

Utredningen leddes av Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet. Jarmo Lainio fick i uppdrag av regeringen att bland annat föreslå åtgärder för att öka tillgången till undervisning i de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska). Detta mot en bakgrund av att Sverige tidigare fått kritik från Europarådet för att inte erbjuda tillräcklig undervisning i de nationella minoritetsspråken.

De viktigaste punkterna i utredningens förslag är:

  1. Ett nytt skolämne, nationellt minoritetsspråk, bör införas och på så sätt skiljas från den undervisning som idag sker inom ramen för modersmålsundervisningen.
  2. Undervisningen i de nationella minoritetsspråken bör bli en del av timplanen.
  3. Undervisningen i de nationella minoritetsspråken bör vara minst tre timmar i veckan.

Utredningen föreslår att förändringarna ska börja gälla från läsåret 2019/2020. Gustav Fridolin har uppgett till Sveriges Radio att beredningen av förslagen pågår innan valet.

Oxford Research bistod utredningen med att ta fram kostnadsberäkningar för förslagen samt med att analysera konsekvenserna för det kommunala självstyret. Vi tog även fram en analys av hur förslagen förhåller sig till de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU och skyddet för den personliga integriteten (med avseende på Europeiska unionens nya dataskyddsförordning). Konsekvensanalysen genomfördes i nära samarbete med utredningens sekreterare.

Utredningens betänkande finns att ladda ner här.

För frågor, kontakta gärna Natalie Verständig på natalie.verstandig@oxfordresearch.se