På Oxford Research erbjuder vi ledande expertis inom analyser och processtöd kopplat till alla delar av arbetet med smart specialisering.

Smart specialisering utgör ett ramverk i EU:s utvecklingsstrategi som ligger till grund för ett regionalt utvecklingsarbete som är både fokuserat och inkluderande. Smart specialisering går ut på att identifiera de områden där en region har kunskaps- och konkurrensfördelar – och att koncentrera resurser inom dessa områden i riktning mot innovation och tillväxt. Allt fler av Sveriges regioner arbetar aktivt med smart specialisering för att utveckla, transformera och stärka innovationsförmågan och det regionala näringslivet. Med utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik under programperioden 2021-2027 blir det också viktigare för svenska regioner och projektaktörer att kunna positionera sig utifrån smart specialisering.

På Oxford Research har vi kunskap och erfarenhet om hela processen inom smart specialisering – från analys till implementering och uppföljning. Vi genomför uppdrag och erbjuder tjänster inom:

Framtagande av analysunderlag för strategier och regionala prioriteringar. Evidensbaserad tillväxt- och innovationspolitik är en av hörnstenarna i konceptet smart specialisering, liksom att utgå från en regions unika förutsättningar och möjligheter. Oxford Research har tidigare tagit fram flera gedigna analysunderlag för Sveriges regioner anpassade till platsspecifika villkor och processer. Vi genomför analyser utifrån både kvantitativa och kvalitativa data som involverar hårda siffror, regionala aktörer, unika tillgångar och nationella och internationella utblickar.

Process- och kunskapsstöd för smart specialiseringsstrategier. Ur ett smart specialiseringsperspektiv upphör inte arbetet med att mejsla ut och finjustera regionala prioriteringar i och med att en analys eller strategi är framtagen. Att lyfta tillväxt- och innovationsarbetet genom nya insikter och impulser är en ständigt pågående process. På Oxford Research arbetar vi nära regioner både med att ta fram och implementera en Regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) – och i den fortsätta utvecklingen när en strategi har fastlagts.

Utvärderingar av projekt och processer. Oxford Research utvärderar regelbundet innovationsstödjande projekt som sprungit ur regional smart specialisering. Förutom en lärande och kunskapsgenererande utvärdering av projekten tar vi även fasta på kopplingar till det regionala strategiarbetet och utvecklingen av regionens innovationskapacitet. Vi tar fram underlag, genomför workshops och håller seminarier som hjälper projekt och regioner att tillsammans driva arbetet med smart specialisering framåt.

Uppföljning av smart specialisering. Uppföljning och utvärdering ingår som en viktig och integrerad del i smart specialisering som strategi och arbetssätt. Anpassning efter förändrade omständigheter och nya lärdomar bör göras kontinuerligt, vilket kräver väl underbyggda beslutsunderlag. Oxford Research har erfarenhet av att ta fram modeller för uppföljning, återkoppling och lärande som är verksamhetsnära och kan integreras i det regionala arbetet.

Bland våra tidigare kunder i arbetet med smart specialisering finns Tillväxtverket, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Värmland, Region Västernorrland och Region Örebro län.

Vill du veta mer? Kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se.