En ny utredning genomförd av Oxford Group, under ledning av Oxford Research Finland, och i samarbete med Finlands miljöcentra, Näringslivets forskningsinstitut, Befolkningsförbundet och Heikki Hiilamo visar att ensamboende blir allt vanligare i Finland. Samtidigt framhåller utredningen att frågan om ensamboende måste hanteras på individnivå framför allmängiltig hantering för ensamboende som grupp.

Över 40 procent av alla hushåll i Finland är enpersonshushåll. Under de senaste 15 åren har antalet ensamboende personer och andelen enpersonshushåll ökat kraftigt. Ökningen i antalet ensamboende personer är en allmäneuropeisk trend och andelen ensamboende i övriga nordiska länder motsvarar andelen i Finland. Försörjningsproblem eller arbetslöshet i kombination med problem med hälsan eller välbefinnandet är ofta vanligare bland dem som bor ensamma än bland dem som inte gör det.

Studien, som bland annat innehåller en Nordisk utblick och en jämförelse med Sverige, visar vidare på att ensamboende har högre boendekostnader än andra grupper i förhållande till inkomst. I Finland är andelen ensamboende som lever under fattigdomsgränsen cirka 30 procent, och en stor del av dem som får så kallat utkomststöd är ensamboende. Utredningen argumenterar för att fattigdomen bland dem som bor ensamma kan motverkas på samma sätt som fattigdomen bland dem som inte bor ensamma: de primära förmånerna ska räcka till för att täcka levnadskostnaderna. I genomsnitt har ensamboende inte ett samband med en svagare inkomstutveckling.

Utredningen konstaterar att ensamboende i Finland fördelas ojämnt såväl regionalt sett som i fråga om individers livsskeden och behov av hjälp. De ensamboende utgör samtidigt inte en enhetlig grupp som det går att dra några generaliserade slutsatser av eller ge entydiga rekommendationer om. Istället framhåller studien det väsentliga i att granska frågan på individnivå, med beaktande av individernas utgångspunkter och förväntningar, och att identifiera de ensamboende personer som har störst behov av stöd.

I rapporten presenteras förslag på forsatt forskning inom området ensamboende i Finland.

Klicka här för att ta del av hela rapporten (på finska).

Frågor om rapporten hänvisas till Juho-Matti Paavola, juho-matti.paavola@oxfordresearch.fi, (+35)8 44 203 2012.