Oxford Research har tillsammans med Coffey International (huvudman), TIS.PT och World Maritime University fått i uppdrag av EU:s Generaldirektorat för Transport och Rörlighet att genomföra en studie av de sociala aspekterna inom sjöfartsindustrin. Studien kommer att undersöka hur den sociala säkerheten inom sjöfartsindustrin har utvecklats sedan arbetsgruppen ”Maritime Employment and Competitiveness” presenterade sin slutrapport 2011, vilken innehöll rekommendationer för utveckling inom policy-området.

Sjöfartsindustrin utgör en mycket viktig del av EU:s ekonomi, med strategisk betydelse för både handel och människors rörlighet. Till exempel kan nämnas att över 40 procent av EU:s interna handel transporteras sjövägen, att tre fjärdedelar av EU:s externa handel transporteras sjövägen och att över 400 miljoner passagerare årligen passerar unionens hamnar. EU/EEA-länderna kontrollerar över en tredjedel av världens handelsflotta och i Europas traditionella sjöfartsnationer återfinns några av världens största fartygsflottor.

På grund av sjöfartsindustrins betydelse för EU, och för att garantera yrkeskårens fortsatta attraktivitet, finns ett behov av att genom föreliggande studie identifiera utvecklingsområden som kan bidra till att säkerställa adekvata arbets- och levnadsvillkor för sjömän. Syftet med studien är att samla in information som kan ligga till grund för ny politik inom området. Genom att kartlägga varför sjöfartsyrkena ses som allt mindre attraktiva särskilt bland unga, kan studiens resultat och rekommendationer bidra till att förbättra situationen och utvecklingen inom sjöfartsindustrin.  

Uppdraget påbörjades i december 2018 och beräknas pågå i 10 månader. Resultaten kommer att presenteras under hösten 2019.

För frågor om studien, vänligen kontakta senioranalytiker Bradford Rohmer, bradford.rohmer@oxfordresearch.se