Oxford Research har uppdragits av Vinnova att utvärdera det nationella inkubatorprogrammet. Uppdraget omfattar perioden 2015-2018 och resultaten av utvärderingen är tänkta att vägleda Vinnova i utformningen av fortsättningen på programmet.

Behovet av kunskap om innovationsprocesser ökar ständigt hos både privata och offentliga aktörer. I takt med att kunskapsbehovet ökar spelar inkubatorer en allt viktigare roll i att erbjuda personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag och kommersialisera sina idéer. Inkubatorerna bidrar till ökad tillväxt och stimulerar näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt i Sveriges regioner.

I Sverige finns en mångfald av inkubatorer som förstärker attraktions- och konkurrenskraften i landet genom att erbjuda affärsutvecklande inkubatorprocesser till kunskapsintensiva företag. Oxford Research har nu fått i uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova) att utvärdera det nationella inkubatorprogrammet. Fokus för uppdraget är att bedöma kvalitet, effektivitet och prestation i stödet från inkubatorerna, hur stödet utvecklats och den betydelse det omgivande nationella och regionala stödsystemet har haft för detta.

Resultaten av utvärderingen ska ge Vinnova vägledning i hur programmet ska utformas från och med 2021. Utvärderingen ska även ge underlag för hur programmet kan följas upp och utvärderas framöver. Mottagare för utvärderingens resultat är i första hand Vinnova och i andra hand inkubatorer, regionala intressenter samt branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta VD Ylva Grauers Berggren, ylva.grauers@oxfordresearch.se