Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som blivit allt vanligare under senare år i takt med att kännedomen om människans påverkan på klimatet ökat. Oxford Research har under vintern 2019 stöttat regeringens delegation för cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp och en ekonomisk modell som blivit allt vanligare i takt med att kunskapen om den mänskliga påverkan på klimatet ökat. Numera är cirkulär ekonomi ett uttalat mål både för EU och FN. I enkelhet handlar cirkulär ekonomi om att hushålla med jordens resurser genom att förändra sättet vi konsumerar och använder produkter. Utgångspunkterna för modellen är minskad konsumtion, ökad återanvändning och återvinning. Syftet är att bibehålla resurserna i ett kretslopp, och begreppet står således i motsats till den nuvarande linjära ekonomin där produkter tillverkas och konsumeras för att därefter slängas.

Under januari och februari 2019 har Oxford Research stöttat Delegationen för cirkulär ekonomi, ett rådgivande organ åt regeringen, som placerats på Tillväxtverket. Delegationens arbete syftar till att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi på nationell och lokal nivå. Delegationen har bland annat i uppdrag att utarbeta en strategi för en omställning mot cirkulär och biobaserad ekonomi, att utgöra ett kunskapscentrum för ämnet samt att vara en kontaktyta för relevanta aktörer. Oxford Researchs arbete har bestått av att stödja diskussioner om mål, aktiviteter och prioriteringar i syfte att stärka delegationens arbete med cirkulär ekonomi.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta senioranalytiker Gunnar Lindberg, telefon: 073 180 25 40 eller e-post: gunnar.lindberg@oxfordresearch.se