Jämställdhet är ett prioriterat område för Oxford Research, internt såväl som externt. Jämställdhetsperspektivet har funnits med företaget sedan starten för över 20 år sedan och har tagit plats i studier som exempelvis rör kartläggning av föräldraledighetsuttag och forskningsöversikter om diskriminering i skola och arbetsliv.

En av våra medarbetare, Anna-Karin Gustafsson, har jämställdhet som ett av sina specialområden.

Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor i flera år, både här på Oxford Research men också inom ramen för mina studier. I synnerhet jämställdhet på arbetsmarknaden, som kanske kan uppfattas som lite ”torrt”, men i förlängningen handlar det om makten att forma sitt eget liv. Exempelvis är fördelningen av betalt och obetalt arbete något som har direkt påverkan på den ekonomiska jämställdheten, och därmed den individuella egenmakten och rörelsefriheten. Dessutom är den avgörande för möjligheterna till professionellt självförverkligande, för att inte tala om närheten till och känslan av ansvar för barnen – den nästkommande generationen. Om jag kan förmedla kunskap som kan omsättas till insatser för ökad jämställdhet, då känner jag mig stolt.

Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Ett av de senaste projekt som Anna-Karin har varit inblandad i var ett uppdrag för Nordiska ministerrådet gällande nyanlända kvinnors integrering på arbetsmarknaden. Uppdraget hade en något annorlunda process än det vanliga projektförfarandet med anbudsskrivning.

Projektidén föddes i ett samtal med kollegor från våra nordiska systerkontor. Nyanlända kvinnors integration på arbetsmarknaden var på tapeten, men kunskapsunderlaget var fortfarande sparsmakat. Vi ville därför göra en kartläggning av situationen på nordisk nivå och blev beviljade medel av Nordiska ministerrådet.

Resultaten i studien pekade på att nyanlända kvinnors sysselsättningsnivå var genomgående lägre än såväl nyanlända mäns som inrikes föddas. Några förklaringar till detta är bland annat att personer med stort ansvar för barn och familj riskerar att falla utanför de offentliga introduktionsprogrammen. Detta i kombination med att målgruppen också nyttjar offentlig barnomsorg i lägre utsträckning än inrikes födda ökar också avståndet till arbetsmarknaden.

Det fanns få arbetsmarknadsinsatser som riktades specifikt till nyanlända kvinnor. Bakgrunden till det var troligtvis en tanke om att man ska mötas som individ, inte som representant för sitt kön. I studien ställde vi oss dock frågande om det inte snarare leder till könsblindhet och att målgruppen inte får stöd som faktiskt är anpassat efter deras behov.

Med sikte på jämställdhet

Studier som den för Nordiska ministerrådet knyter an till Oxford Researchs ledord: ”Kunskap för ett bättre samhälle”. Det innebär i praktiken framtagande av kunskapsunderlag som ska kunna ligga till grund för beslutsfattande. Vad gäller jämställdhet kan det exempelvis handla om att Oxford Research hjälper sina kunder att uppmärksamma problem kopplade till jämställdhet i deras verksamhet och stödja dem i att hitta nya rutiner och arbetssätt. Anna-Karin påpekar att kommunikationen av den kunskap som tas fram på Oxford Research också är en viktig pusselbit.

Vi som förmedlare av kunskap tar vårt ansvar att kommunicera på ett sätt som inte reproducerar skadliga normer och idéer kopplade till kön. Som i allt arbete vi gör måste vi anpassa det vi levererar så att mottagaren har möjlighet att ta till sig budskapen, men det får ju aldrig innebära att vi kompromissar med våra kärnvärden. Jämställdhet är något som vi värderar högt och alltid kommer betona vikten av, även för dem som inte alltid vill lyssna på det örat.

Har du några frågor om vårt arbete med jämställdhetsfrågor? Vill du komma i kontakt med Anna-Karin? Skicka en e-post till anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se

Här kan du läsa mer om den studie om nyanlända kvinnors etablering som vi gjorde för Nordiska ministerrådet.