Under 2018 och 2019 utvärderade Oxford Research projektet VälTel på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Projektet syftade till att etablera en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom välfärdsteknologi mellan aktörer i Sverige och Norge.

Projektet Välfärdsteknologiska Testlabbar (VälTel) pågick under åren 2018 och 2019 och mottog finansiering från Europeiskt territoriellt samarbete, Interreg. Projektet fungerade som en plattform för företag, kommuner, regioner och landsting i Sverige och Norge som ville testa och utveckla innovativa lösningar inom hälsa och vård. Oxford Research hade i uppdrag att löpande utvärdera projektet med fokus på resultat och gränsöverskridande mervärden av samarbetet.

Senioranalytiker Gunnar Lindberg och analytiker Malin Hellström på plats i Åre i januari för en workshop om projektlogik, hållbarhetsaspekter och tillvaratagande. Workshopen ingick i Oxford Researchs löpande utvärdering av projektet.

Stora vårdutmaningar i både Sverige och Norge

Svenska och norska regioner i programområdet Mittnorden står inför liknande utmaningar inom omsorg, hälso- och sjukvård till följd av stora geografiska avstånd och åldrande befolkningar. För att bemöta dessa utmaningar skulle VälTel skapa en gränsöverskridande samverkans- och testmöjlighet för privata och offentliga aktörer att utveckla innovativa lösningar inom vården. Ett tiotal tester genomfördes under projekttiden, däribland vårdbesök via nätet, egenvårdsstöd och självmätning, digital nattillsyn och GPS-larm.

En uppskattad mötesplats och unik testmöjlighet

Utvärderingens slutrapport visade att projektet utgjorde en uppskattad mötesplats för företag, kommuner och regioner från både Sverige och Norge. Projektet erbjöd en unik möjlighet att testa, utveckla och utvärdera innovativa lösningar för att möta välfärdens behov. Utvärderingen pekade även på att VälTel haft betydelse för byggandet och överförandet av kunskap mellan offentlig och privat sektor och därmed bidragit till teknisk utveckling och innovationsförmåga inom välfärdsteknik.

Vid författandet av utvärderingens slutrapport hade några lösningar som tagits fram inom projektet gått vidare i en upphandlingsprocess och därmed tagit ett viktigt steg från test till verklighet.

Robotkatten på bild var projektets maskot. Katten kan komma till användning i till exempel omsorg och vård av demenssjuka människor.

Långsiktiga resultat

I utvärderingens slutrapport till projektet konstaterades att utsikterna för projektresultatens långsiktighet är goda. Rapporten lyfte fram att två institutioner i både Sverige och Norge, nämligen E-hälsocentrum och Innovationskliniken, känt ägarskap för projektet. Detta bidrog till att strukturer och resultat troligtvis lever vidare efter projektets slut. En annan framgångsfaktor var det stora engagemang och den kompetens som projektledarna och -ägarna uppvisade i projektets genomförande.

Utvärderingen pekade samtidigt på förbättringspotential i projektets interna och externa kommunikation, i den strategiska påverkan samt i arbete och resultat inom hållbarhetsaspekterna. De samlade rekommendationerna beaktades i projektets resultatspridning och i ansökan om ett fortsättningsprojekt.

Ta del av hela slutrapporten på projektets hemsida.

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta Stefanie Lange Scherbenske på stefanie.scherbenske@oxfordresearch.se