Oxford Research har genom ett samarbete mellan kontoren i Sverige, Finland och Danmark sammanställt exempel på åtgärder som kommuner kan ta till för att hjälpa lokala företag under covid-19.

I takt med att coronaviruset sprider sig över Europa har flera regeringar tagit till tuffa restriktioner, däribland förbjudit sociala sammankomster och introducerat utegångsförbud. Många företag drabbas hårt av restriktionerna. Besöksnäringen är särskilt hårt drabbad, men mer eller mindre alla sektorer påverkas när den ekonomiska rörligheten minskar över tid.

På nationell nivå har de nordiska länderna infört olika stödsystem och hjälppaket för företag. Det handlar både om lånegarantier och direkta subventioner. Nya stödinstrument introduceras dagligen.

Det finns också ett stort antal aktiviteter på kommunal nivå för att stödja de lokala näringsliven. På Oxford Research har vi sammanställt kunskapen från våra nordiska kontor för att kunna dela med oss av lärdomar om hur kommuner kan hantera den pågående krisen.

Ändrade upphandlingar för att stödja företag i kris

I Finland har företagsorganisationen för små och medelstora företag, Suomen Yrittäjät, och Kommunförbundet gjort ett gemensamt utlåtande med rekommendationer för finska kommuner. Kommunerna rekommenderas i första hand att etablera en nära dialog med näringslivet, särskilt mellan ledningsnivåerna i båda sektorerna. Syftet med detta är att bedöma hur krisen påverkar företagen och hur kommunfullmäktige kan stödja och ge råd till företagen.

En annan rekommendation i utlåtandet är att kommunerna bör förlänga kredittiden för företag samt låta kommunerna betala fakturor direkt. Avtal mellan företag och kommuner bör omprövas och rättvisa beaktas när kommunerna ser över genomförandespecifikationerna.

Ett förslag som nämns i utlåtandet är att rikta små upphandlingar mot företag i svår kris eller att dela upp större upphandlingar i mindre delar för att stödja så många företag som möjligt. Trots osäkerheten som råder uppmanas kommunerna att genomföra inköp av varor och tjänster.

Julklappar i mars

I Sverige finns flera exempel på hur kommuner arbetar för att främja företags likviditet och stimulera affärsverksamheten i näringslivet. Precis som i Finland har svenska kommuner infört förlängda betalningsdatum för fakturor. Utöver det har kraven på tillstånd och regler för utomhusverksamhet upphävts.

Lunds kommun har valt att ta bort parkeringsavgifterna i två månader för att stimulera affärsverksamheten i centrala Lund.

I Jönköping har kommunen valt att tillåta restauranger och caféer att öppna utomhusserveringar utan avgift. Det finns också exempel på kommuner som låtit outnyttjad personal från restauranger och caféer komma och arbeta i kommunala verksamheter.

Ett exempel som sticker ut i nordiska sammanhang är Trelleborg. Där har kommunen valt att köpa upp och ge ut julklappspresentkort från lokala företagare till sina anställda, med förhoppningen om att det ska stimulera den lokala affärsverksamheten.

Från marknadsföring till rådgivning och information

I Danmark, liksom i Finland och Sverige, påskyndar flera kommuner sina betalningar av genomförda projekt och beställer även nya uppdrag och underhållsarbete.

Regeringen i Danmark har, för att stimulera affärsverksamheten, upphävt lagen som sätter en övre gräns för mängden byggarbete som kan beställas av kommunerna per år. Det innebär att kommuner nu kan tidigarelägga byggarbete som ursprungligen planerades för 2021 och framåt.

De tre kommunerna Vordingborg, Guldborgsund och Lolland har samlat in över 400 000 danska kronor för att ge 80 lokala företag individuell ekonomisk rådgivning.

I Aalborg hjälper den lokala affärsstödenheten Business Aalborg företag att etablera en webbshop för att hitta nya försäljningskanaler. I andra kommuner har näringslivsavdelningar eller turistmarknadsförare övergått från varumärkesaktiviteter till att kommunicera ut information om olika statliga stödordningar.

Stöttande kommuner – olika åtgärder

Sammanställningen som Oxford Research gjort visar att kommunerna i de nordiska länderna är djupt engagerade i att hjälpa lokala företag genom krisen. En nyckelaktivitet som kommunerna bedriver är spridning av information till näringslivet, men andra lösningar som tidigarelagda betalningar och nya beställningar genom påskyndande upphandlingsprocesser används också i stor utsträckning.

Av sammanställningen framgår också att de exakta åtgärderna varierar från kommun till kommun. Det gemensamma syftet med många aktiviteter är att överbrygga klyftan mellan statliga stödordningar och de lokala företagen – detta framhålls som en nyckelaktivitet i många kommuner. Utöver detta har många kommuner valt att förlänga betalningar för företag medan kommunerna betalar sina räkningar i förväg – ibland flera månader i förväg – för att främja likviditeten i företagen. En annan insats som kommuner åtagit sig är att stödja företag i den digitala omställningen eller företag som vill etablera utomhusverksamhet.

Det är uppenbart att kommunerna i Norden är stöttande i sin inställning till krisen och försöker hålla saker och ting så normala som möjligt. Bland kommunerna finns samtidigt en ökande oro för hur den ekonomiska krisen kommer att påverka deras ekonomier och hur länge kommuner kan upprätthålla en positiv ekonomisk strategi.

Kontakta oss för mer information och rådgivning

Ta gärna kontakt med vår analytiker Jennie Persson på jennie.persson@oxfordresearch.se om du vill veta mer om sammanställningen och vad kommuner i Norden har gjort för att mildra effekterna av covid-19 på näringslivet.