Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020.

- Förhoppningen är att kunna bidra till en kvalitativ förståelse för de resultat som uppnåtts inom programmet. Det ger möjligt att forma mer ändamålsenliga projekt i framtiden som kan ligga till grund för en högre samhällsnytta, säger Ylva Grauers Berggren, VD, som leder arbetet med utvärderingen.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmet fördelar medel till projekt som utvecklar samhället inom områdena innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.

– Interreg-programmen såsom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är viktiga för utvecklingen av gränsregionala områden och för sammanhållningen i Europa, säger Ylva Grauers Berggren.

– Området omkring Öresund, Kattegat och Skagerrak har mer än nio miljoner invånare, två huvudstäder och fler än 30 universitet. Det finns en lång gemensam historia i området som går tillbaka flera tusen år. Många av samhällsutmaningarna som Sverige, Danmark och Norge står inför sträcker sig över landsgränserna vilket gör samarbete till en nödvändighet för att hantera och lösa utmaningar gemensamt.

Tillväxtverket som är förvaltande myndighet för programmet har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera resultaten från programperioden 2014–2020 och att bidra till lärande för framtiden. Utvärderingen genomförs som ett nordiskt samarbete mellan Oxford Researchs kontor i Stockholm, Köpenhamn och Kristiansand. Utbytet mellan kontoret innebär en möjlighet att dra nytta av de landspecifika kompetenser och språkkunskaper som analytiker på de olika kontoren besitter.

– Tillväxtverket valde Oxford Research eftersom vi kunde visa på vår goda förståelse för programmet och rådande utmaningar i regionen. Genom samverkan mellan våra kontor i Sverige, Danmark och Norge kan insamlad data sättas i ett ramverk och lätt analyseras utifrån en skandinavisk, nationell och gränsregional kontext, säger Ylva Grauers Berggren.

Arbetet med utvärderingen påbörjades i april och delrapporteringar kommer att ske i november 2020 och november 2021. En slutrapport som innehåller en samlad resultatutvärdering och en analys av programmets inverkan på programregionen ska levereras och presenteras för programorganisationen, programmets övervakningskommitté och andra intressenter i november 2022. Slutrapporten kommer också att innehålla en bedömning av programmets bidrag till en hållbar samhällsutveckling utifrån Agenda 2030.

Kontakta Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingsuppdraget.