Hur kan kommuner arbeta för att minska frånvaron i skolan?

Den frågan står i centrum för en ny utvärdering som Oxford Research genomför av sex sociala investeringar för minskad skolfrånvaro i Västra Götalandsregionen.

Investeringarna har genomförts i Göteborg, Dals-Ed, Tidaholm, Bengtsfors och Öckerö – samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till investeringarna är bland annat att allt fler elever i Sverige går ut grundskolan med underkänt betyg i ett eller flera ämnen. Enligt statistik från Skolverket var hela 15 procent av alla niondeklassare 2019 obehöriga till gymnasiet.

Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan hög skolfrånvaro och obehörighet. Investeringarna har därför särskilt fokus på att stärka arbetet för att förebygga och minska hög skolfrånvaro genom samverkan.

Stärkta kunskaper om orsaker till frånvaro

I den utvärdering som Oxford Research genomför ingår bland annat att:

  • Öka kunskapen om vad som leder till hög skolfrånvaro
  • Analysera betydelsen av samverkan mellan aktörer för att minska skolfrånvaro
  • Analysera vilken betydelse lokala förutsättningar har för arbetet med att minska skolfrånvaro

Utvärderingen ska ge en helhetsbild av lärdomarna från de olika investeringarna.

En bakgrundsstudie kommer att genomföras av befintliga kunskapsunderlag för att skapa en förståelse för den problembild som finns på området.

Intervjuer med barn och föräldrar

Data för värdering kommer att samlas in genom fältstudier till enskilda projekt. Under fältstudierna kommer intervjuer och fokusgrupper genomföras med strategisk och operativ personal samt med barn och föräldrar som tagit del av insatser.

Utvärderingen ska mynna ut i konkreta rekommendationer för Västra Götalandsregionens fortsatta arbete med sociala investeringar.

Utvärderingen genomförs i samarbete med Oxford Research Danmark och Vilna AB.

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se