Sverige framställs ofta som ett land med en ökande klyfta mellan stad och landsbygd. Den förra beskrivs som vinnare, den senare som förlorare, centrum ställs mot periferi, och framtid mot dåtid.

Men är det hela bilden? I en ny rapport från Tillväxtverket har vi vänt oss till forskningen för att finna svar på vilka synergier som finns mellan städer och landsbygder inom sysselsättning, boende och välfärd.

Slutsatsen? Att det saknas forskning som uttalat studerar länkar och synergier mellan städer och landsbygder i Sverige.

Kunskapsöversikten som vi tagit fram för Tillväxtverket omfattar aktuell forskning och studier om synergier och länkar mellan städer och landsbygder i Sverige. Den rapport som kunskapsöversikten ingår i uppmärksammades nyligen av Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI) som skriver att ”det saknas kunskap om städers och landsbygders samarbete”.

Kunskapslucka om synergier mellan städer och landsbygder

Den systematiska kunskapsöversikten visar att det finns lite forskning som uttalat studerar länkar eller synergier mellan städer och landsbygder i Sverige. Synergier ska här förstås som det mervärde som uppstår när stad och landsbygd samverkar.

Den forskning som finns fokuserar istället på den process där allt större rurala områden inkluderas i växande urbana regioner. Forskningen handlar främst om hur städer växer och har utbyten i sin närmiljö, så att allt större rurala områden gradvis inkluderas i den urbana miljön

Merparten av forskningen gör inte heller skillnad på olika typer av städer och landsbygder.

Synergier mellan städer och den stadsnära landsbygden

Den begränsade forskning som behandlar länkar och synergier mellan stad och landsbygd avgränsas till den stadsnära landsbygden. Denna forskning framhåller bland annat ett behov av att samplanera utvecklingsarbete mellan stad och stadsnära landsbygd för att mervärden ska uppstå för båda geografierna.

Genom framväxten av tjänstesamhället i städerna har efterfrågan på arbetskraft från den stadsnära landsbygden ökat samtidigt som tillväxten i städerna spiller över på den närliggande landsbygden. Forskningen visar att en komplex geografi, med otydliga gränser mellan stad och landsbygd, uppstår när den stadsnära landsbygden inkluderas i städerna.

Ökad kunskap behövs för att insatser ska ge effekt

Tillväxtverket konkluderar i rapporten att det saknas forskning och tidigare studier som beskriver relationen mellan städer och landsbygder som inte är lokaliserade i städernas omedelbara närhet. Myndigheten menar därför att ”det behövs tillkommande forskning för att öka förståelsen för de länkar, flöden och eventuella synergier som kan finnas mellan städer och landsbygder”.

Tillväxtverket konstaterar att ökad kunskap är nödvändig för att kunna utforma kunskapsbaserade insatser som ger större effekter.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Kontakta senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se om du har några frågor om kunskapsöversikten.