Oxford Research har tillsammans med Equality Research Helsinki och Gaia Consulting analyserat Finlands nya klimat- och energistrategi utifrån vilka konsekvenser strategin väntas få på kvinnor respektive män.

- Tekniska lösningar på klimatutmaningarna behöver kompletteras med åtgärder som främjar kvinnors delaktighet i klimatpolitiken, säger Juho-Matti Paavola på Oxford Research, som har lett arbetet med analysen.

Rapporten, som har tagits fram för det finska Arbets- och näringsministeriet inom ramen för regeringens jämställdhetsprogram, innehåller analyser av strategins konsekvenser inom sex sektorer: energiproduktion, byggande och byggnader, trafik, industri, service och jordbruk.

I rapporten konstaterar vi bland annat att de preliminära politikåtgärder som föreslogs i strategins beredningsfas i huvudsak riktar sig till mansdominerade branscher, innehåller tekniska lösningar som i första hand intresserar män och väntas inverka mer på mäns konsumtionsvanor än på kvinnors. Män kan med andra ord anses bära en större börda för konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna i strategin.

De största negativa konsekvenserna på sysselsättningen väntas däremot i kvinnodominerade servicebranscher. I rapporten understryker vi därför att det är viktigt att klimatpolitikens budgetering är könsmedveten och att åtgärder vidtas för att minska könssegregationen inom de branscher som drar fördel av klimatåtgärderna.

– Klimatpolitikens främsta mål är att bekämpa klimatförändringar men samtidigt påverkar klimatåtgärderna även andra delar av samhället. Vår analys visar att jämställdhetsintegrering i utformningen av klimatåtgärderna är viktigt för både jämställdhet, för att åtgärderna ska godtas och för att de ska vara effektiva, säger Juho-Matti Paavola, analytiker på Oxford Research.

Kvinnor och unga mer positiva till klimatvänliga beslut

I rapporten tar vi även upp att kvinnor och unga är mer beredda att fatta och stödja klimatvänliga beslut. Att öka kvinnors delaktighet i klimatpolitiken är därför ett viktigt led i att minska klimatskadliga utsläpp.

– Kvinnor är ofta mer villiga att förändras för klimatet och att stödja klimatåtgärder. Att öka kvinnors och ungas delaktighet i klimatfrågor i hemmet, i bostadsrättsföreningar och på arbetsplatser kan främja klimatpolitikens mål genom att oron för klimatförändringar kan riktas mot att förbättra beslutsprocesser och vidta mer effektiva åtgärder, säger Juho-Matti Paavola.

I ett pressmeddelande från Arbets- och näringsministeriets har den finska näringsministern Mika Lintilä uttalat sig om rapporten.

Välkommen att kontakta Juho-Matti Paavola på juho-matti.paavola@oxfordresearch.fi om du vill veta mer om rapporten.