Under de senaste åren har skogen seglat upp som ett av de hetaste konfliktområdena i svensk politik. Konflikten hänger ihop med forskningen om skogens roll i en hållbar samhällsomställning.

Under 2020 utvärderade Oxford Research organisationen Samnordisk skogsforskning som arbetar för att främja skogsforskningen i de nordiska länderna.

Utvärderingen av Samnordisk skogsforskning genomfördes under perioden augusti till november 2020 med hjälp av djupintervjuer och strukturerade dokumentanalyser.

I utvärderingens slutrapport konstaterade vi att Samnordisk skogsforskning är en framåtblickande och lärande organisation. Vi argumenterade för att den kunskap som organisationen utvecklar bidrar till att främja ett hållbart nyttjade av skogen i de nordiska länderna samt att organisationen värdefull ger vägledning och stöd till företag och andra skogsaktörer.

I rapporten rekommenderade vi att organisationens strategier och handlingsplaner kopplas till Agenda 2030 och de globala målen. Vi rekommenderade också att Samnordisk skogsforskning genomför gemensamma projekt med textilbranschen och andra branscher som det går att åstadkomma synergier med.

Vad är Samnordisk skogsforskning?

Samnordisk skogsforskning är en nordisk samarbetsorganisation som arbetar för att främja ett hållbart nyttjande av skogen genom att stärka skogsforskningen på tvärs av de nordiska länderna. Organisationen erbjuder även rådgivning till Nordiska ministerrådet i frågor som rör skogen och skogsforskning.

För att stärka kunskapen om skogen har Samnordisk skogsforskning öppna utlysningar för forskningsprojekt samt finansierar nätverk, stipendium och bredare strategiska projekt.

Genom att öka kunskapen om hur skogen kan nyttjas på ett hållbart sätt ämnar organisationen bidra till en hållbar samhällsutveckling i de nordiska länderna.

Skogens roll i en hållbar omställning

Den politiska debatten om skogen har bäring på forskningen om skogens roll i en hållbar samhällsomställning. I denna forskning finns det olika synsätt på skogens betydelse som resurs i omställningen.

Skogens betydelse för hållbar omställning utreddes nyligen i Skogsutredningen (SOU 2020:73) som bland annat undersökte hur internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

När EU i juli 2021 presenterade sin nya skogsstrategi, som en del i Europeiska gröna given, argumenterade Skogsstyrelsen för att strategin “går på tvärs med svensk skogspolitik” – vilket kan få stora konsekvenser för svenskt skogsbruk.

I tillägg har Miljöpartiets och Centerpartiets olika åsikter om äganderätt och skydd av skogen lyfts som en möjlig fallgrop för regeringens samarbete med Centerpartiet.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen eller vårt erbjudande inom utvärdering och analys kopplat till skogen och skogsforskning.