Maja von Beckerath är tillbaka som analytiker på Oxford Research efter att ha fullfört sina masterstudier i hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Examensarbetet, som undersökte offentliga-privata-partnerskap i Etiopien, uppmärksammas just nu av FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO.

- Agenda 2030 är tydlig om behovet av att samarbeta för att få till stånd handling. Därför är det relevant att undersöka hur hållbara omställningar kan främjas genom samarbeten mellan offentliga och privata aktörer, särskilt hållbara omställningar av infrastruktursystem i låginkomstländer, säger Maja von Beckerath.

Vad handlar ditt examensarbete om?

– Mitt examensarbete undersöker hur partnerskap mellan offentliga och privata aktörer (PPDP) kan främja hållbar omställning i utvecklingsländer. Jag genomförde en fallstudie, där jag undersökte hur partnerskapet mellan SIDA (Svenska biståndsmyndigheten), UNIDO och Volvo påverkar omställningsprocessen i Etiopiens sociotekniska system. PPDP är en hybrid av offentliga-privata-partnerskap som syftar till att främja utveckling. PPDP fick momentum i början av 2000-talet och flera biståndsmyndigheter som SIDA och USAID använder idag metoden för att främja utveckling.

Vad handlar FN-kampanjen om?

– FN-kampanjen handlar om att sprida kunskap om PPDP. Kampanjen fokuserar på partnerskap i en utvecklingskontext, fallstudiens resultat i relation till tidigare forskning, partnerskaps roll i omställningsarbete, men kanske främst varför samarbeten i denna kontext är så pass viktiga.

– Det är viktigt att kunskap om partnerskaps påverkan sprids eftersom det är så nära länkat till mål 17 i Agenda 2030 (”Genomförande och globalt partnerskap”). Det är viktigt att kunna visa på vad som fungerar i verkligheten. Utvecklingsinsatser har ofta komplexa resultatkedjor och när kunskap finns om hur organisationer ska nå insatsers mål blir det mer troligt att de lyckas. Sedan är det även viktigt att en kan ta del av hur omställningsarbete sker i praktiken.

Vad tar du med dig för lärdomar från examensarbetet?

– I mitt examensarbete hade jag kontakt med representanter från olika nivåer i de organisationer som ingick i undersökningen. Från hög strategisk nivå till den operationella nivån. Den främsta lärdomen jag tar med mig är vikten av att samtala med personer som står nära det vi undersöker. Personer som har nära erfarenhet av projekt, utveckling och förändring är så viktiga att föra dialog med. Det skapar en mycket större förståelse för de faktiska processerna, än om en bara samtalar med representanter som har höga strategiska positioner.

Vad arbetar du med just nu på Oxford Research?

– Just nu arbetar jag bland annat med en analys av synergier mellan EU:s strukturfondsprogram, andra innovationsprogram och strukturfondsprogrammens kopplingar till Agenda 2030. Vi håller även på att starta upp en följeutvärdering av Glokala Sverige, vilket ska bli spännande! Jag ser fram emot att få fortsätta undersöka partnerskapens och samarbetens roll för omställningsarbete. Kanske främst för den gröna omställningen.

Kontakta Maja von Beckerath på maja.von.beckerath@oxfordresearch.se.