Oxford Research kommer under våren 2022 att utvärdera den ideella organisationen International Centre for Local Democracy (ICLD)Fallstudier kommer att genomföras på plats i fyra av de partnerländer som ICLD arbetar med.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att analysera i vilken utsträckning ICLD:s insatser uppfyller de mål som organisationen satt upp, till vilka nyttor och kostnader, med vilka implikationer och eventuella risker för oavsiktliga konsekvenser.

Fallstudier i partnerskapsländer

I det första steget av utvärderingen kommer vi ta fram en översikt av styrdokument, genomföra intervjuer med programledningen och tar fram en syntes av befintlig uppföljning.

I det andra steget kommer vi att genomföra fyra fallstudier i ICLD:s partnerskapsländer: Zambia, Tanzania, Kenya och Kosovo. På plats i länderna kommer vi bland annat träffa lokala politiker och tjänstemän, civilsamhällsorganisationer och oberoende experter, för att få deras bild av behovet av och nyttor med insatserna.

I rapporten, som planeras att läggas fram i maj 2022, kommer vi presentera utvärderingens resultat, slutsatser och rekommendationer.  

Vad är ICLD?

ICLD är en ideell organisation som finansieras av myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Den leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Gotland och Lunds universitet.

ICLD har som övergripande mål att främja utvecklingen av hållbar lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer. Tanken är att stärkt demokrati leder till att människor som lever i fattigdom kan förbättra sina levnadsvillkor. ICLD stöttar bland annat lokala myndigheter i att analysera, prioritera och genomföra Agenda 2030 utifrån lokala förutsättningar och behov.

Oxford Research utvärderade ICLD även 2015 – ta del av rapporten här.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du vill veta mer om utvärderingen eller våra andra uppdrag för ICLD.