Oxford Research har tillsammans med Forsknings- och utbildningsinstitutet för besöksnäringen (MTI)/Lapplands yrkeshögskola och Lapplands universitet tagit fram en temarapport om sysselsättningen inom besöksnäringen i Finland.

I rapporten presenteras även en översikt av sysselsättningen inom besöksnäringen i samtliga nordiska länder.

Rapporten pekar på att arbetskraftsbrist är en stor utmaning för besöksnäringen i samtliga nordiska länder och att situationen förvärrats av covid-19-pandemin. I takt med att branschen återhämtar sig från pandemin är det därför viktigt att hitta långsiktiga lösningar för att öka branschens möjligheter för att attrahera arbetskraft. Det är även viktigt att hitta lösningar för hur arbetsstyrkan kan behållas mot bakgrund av att genomsnittslönerna är låga och anställningsformerna säsongsbaserade.

– De som arbetar inom besöksnäringen har oftast många egenskaper och färdigheter som uppskattas av arbetsgivare oavsett bransch, såsom goda språkkunskaper. Därför är de som arbetar inom besöksnäringen även önskade inom andra branscher, säger analytiker Vera Lindström som varit med och tagit fram rapporten. 

Kan nordiskt samarbete vara en del av lösningen?

Rapporten pekar på att nordiskt samarbete kan vara en del av lösningen på arbetskraftsbristen utifrån att branschens styrkor är desamma i samtliga nordiska länder. I de nordiska länderna är lönerna inom besöksnäringen höga jämfört med i många andra länder, trots att de ligger efter det nordiska genomsnittet.

– Få medborgare i de nordiska länderna gör långa karriärer inom besöksnäringen eftersom andra branscher erbjuder högre löner och mer stabila arbetsförhållanden, säger Vera Lindström.

Anställningarna är samtidigt trygga jämfört med i många andra länder och arbetstagarnas rättigheter respekteras vilket kan locka utländsk arbetskraft. Att utveckla tvärnordiska lösningar på säsongsvariationer är ett annat sätt att bidra till ökad attraktionskraft för besöksnäringen. Rapporten lyfter fram att arbetskraftsrörligheten mellan de nordiska länderna måste öka och att hinder kopplade till socialförsäkringsfrågor och skatter måste undanröjas för att stärka det nordiska samarbetet inom besöksnäringen.

Kontakta analytiker Vera Lindström på vera.lindstrom@oxfordresearch.se om du vill veta mer om rapporten.