Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket tagit fram en metod för att koppla ihop regionalfondens program under programperioden 2021–2027 med de globala målen och delmålen i Agenda 2030.

Utgångspunkten för metoden är den så kallade transformativa modellen för utvecklingsarbete enligt Agenda 2030. Modellen ligger i linje med Sveriges och EU:s innovationspolitik och bygger på antagandet att hållbar utveckling blir möjlig genom transformationer inom samhällets nyckelfunktioner.

Analysmodell för att koppla EU:s regionalfond till Agenda 2030.

Policyinsatser behöver införas som understödjer transformationerna, till exempel genom att regionalfondsinsatser genomförs. Exempel på transformationer är omställningen mot hållbar industri, hållbara energisystem och hållbara transporter.

En delrapport för varje programområden

Resultatet av det arbete Oxford Research genomfört för Tillväxtverket synliggörs i nio delrapporter, en för varje programområde – från Övre Norrland i norr till Skåne-Blekinge i syd – och även för det nationella regionalfondsprogrammet. Rapporterna ska tjäna som underlag för Tillväxtverket i utformningen av utlysningar och i bedömningen av projektansökningar under programperioden 2021-2027. Underlaget kan även bidra med kunskap till projektaktörer som söker finansiering och för regioner avseende hur projekt ska utformas och prioriteras för att utvecklingsarbetet ska knyta an till Agenda 2030.

Klicka här för att komma till Tillväxtverkets hemsida med länkar till rapporterna för samtliga programområden. Här hittar du aktuella utlysningar inom regionalfonden 2021–2027

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du vill veta mer om metoden och vårt uppdrag för Tillväxtverket.