En ny programperiod står för dörren inom EU:s regionalfond och Interreg med öppna utlysningar inom flera av programmen.

Oxford Research erbjuder processtöd, analys och utvärdering som stärker din organisation i hela processen - från projektansökan till projektslut.

Inför projektansökan

I arbetet med att ta fram en projektansökan erbjuder vi stöd med:

 • Behovsanalys och förstudie – exempelvis genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper med företag eller andra målgrupper som projektet riktar sig till. Vilka behov ska projektets aktiviteter möta? Hur är projektet förankrat i de medverkande organisationerna?
 • Förändringsteori – kraven på förändringsteori stärks i den nya programperioden. Vi utbildar och stöttar er i att ta fram en förändringsteori som är enkel att styra mot, följa upp och utvärdera vid projektslut.
 • Agenda 2030 och smart specialisering – krav ställs på att projekt ska bidra till Agenda 2030 och smart specialisering. Vi analyserar och visualiserar kopplingarna mellan projektets förändringsteori och aktuella mål i Agenda 2030 samt projektets bidrag till regionens smarta specialiseringar.

Klicka här för att komma till Tillväxtverlets öppna utlysningar inom EU:s regionalfond.

Under projektets genomförande

Under projektets genomförande erbjuder vi processtöd, uppföljning och lärande projektutvärdering (följeforskning) som stärker era förutsättningar att nå de uppsatta målen. Lärande projektutvärdering bygger på ett nära samarbete mellan utvärderare och projektledning i framtagandet av en utvärderingsplan, löpande processtöd, utformning av läraktiviteter och innehåll i de utvärderingsrapporter vi tar fram.

Målet med lärande projektutvärdering är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet, att bidra till erfarenhetsspridning och att stärka projektets förutsättningar att nå de uppsatta målen. Som utvärderare:

 • Bidrar vi till väl underbyggd kunskap om projektets utveckling under genomförandet.
 • Arbetar vi med teorier och metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Tar vi fram rekommendationer till projektledaren och styrgruppen som kan användas för att stärka projektet i genomförandet.
 • Följer vi upp på och utvärderar projektets utfall, resultat och effekter genom att samla in och analysera data från olika källor.

Vid projektslut

Vid projektslut erbjuder vi extern utvärdering av projektets genomförande och resultat i enlighet med de riktlinjer och krav som Tillväxtverket och EU-kommissionen ställer på projektutvärdering. Till en slututvärering samlar vi in och analyserar data för att besvara frågor som:

 • Hur relevant har projektet varit för olika aktörer?
 • Hur effektivt har projektet genomförts?
 • Hur väl har projektet samverkat med andra projekt och aktörer?
 • Vilka resultat och effekter har projektet uppnått?
 • I vilken utsträckning har projektet nått sina mål?

Som utvärderare kan vi även komma med råd och rekommendationer för att främja det långsiktiga tillvaratagandet av projektet. Utvärderingen planeras och genomförs i nära samarbete med projektledaren och styrgruppen för att skapa största möjliga nytta för alla involverade projektpartner.

Vår erfarenhet

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med kontor i Stockholm, Umeå, Köpenhamn, Kristiansand och Bryssel. Vi är specialiserade på samhällsvetenskapliga analyser och utvärderingar inom regional utveckling, forskning och innovation, näringslivsstöd, kompetensförsörjning, smart specialisering och Agenda 2030. Vi har lång erfarenhet av att utvärdera program och projekt inom EU:s sammanhållningspolitik. Till exempel har vi genomfört:

 • Över 20 projektutvärderingar inom EU:s regionalfond, Interreg och ESF under programperioden 2014-2020.
 • Programutvärderingen av regionalfondens effekter på deltagande företag under programperioden 2014-2020.
 • Programutvärderingen av regionalfondens effekter på innovationsstödjande strukturer samt forsknings- och innovationsmiljöer under programperioden 2014-2020.
 • Programutvärderingar av Interreg-programmen Botnia-Atlantica, Nord och Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller +46 (0) 702 96 54 49 om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation.