Oxford Research har tillsammans med ett konsortium under ledning av Demos Helsinki studerat hur jämlikhet, jämställdhet och mångfald kan stärkas på universitet och högskolor i Finland.

I en nyhetsartikel om studien skriver finska Yle att ”det finns mycket kvar att göra för den etniska mångfalden på finska universitet och högskolor”.

Studien, som tagits fram på initiativ av finska undervisnings- och kulturministeriet, har undersökt situationen inom jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering i rekrytering, karriärvägar och arbetsmiljö bland undervisnings- och forskningspersonal på finska universitet och högskolor. Material har samlats in och analyserats med hjälp av fallstudier, semistrukturerade intervjuer, dokumentanalyser, workshops och en enkät.

Studien visar att personal som tillhör etniska minoriteter upplever nästan dubbelt så mycket diskriminering som etniskt finsk personal. Kvinnlig personal upplever också mer diskriminering än manlig personal.

– Jämlikhet och icke-diskriminering är i sig viktiga värden som bör främjas och de är också en väg framåt mot hälsosamma arbetsgemenskaper och bättre forskningsresultat och utbildningsresultat, säger Atte Jääskeläinen, generaldirektör för undervisnings- och kulturministeriet, i ett pressmeddelande på ministeriets hemsida.

Hur kan jämlikheten inom akademin stärkas?

Rapporten som tagits fram innehåller flera rekommendationer för hur arbetet med jämställdhet, jämlikhet och mångfald på högskolor och universitet i Finland kan stärkas. Några av rekommendationerna i rapporten är att:

  • Stärka genomförandet och uppföljningen av jämställdhets- och likabehandlingsplaner på universitet och högskolor.
  • Öka det nationella stödet till insatser för jämställdhet och likabehandling.
  • Introducera en obligatorisk utbildning i icke-diskriminering för chefer och rekryterande personal på universitet och högskolor.
  • Frigöra resurser för att samla in data om jämställdhet, jämlikhet och mångfald på högskolor och universitet.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du vill veta mer om studien eller vårt erbjudande inom analys och utvärdering kopplat till jämlikhet, jämställdhet och mångfald.