Oxford Research har under hösten 2022 utrett Kärnavfallsrådets verksamhet.

Utredningens resultat presenteras i en tid när energifrågor i allmänhet och kärnkraftsfrågan i synnerhet har seglat upp på den politiska agendan.

I över 35 år har Kärnavfallsrådet fungerat som ett oberoende rådgivande organ för regeringen i kärnavfallsfrågor. Kärnavfallsrådet har haft i uppdrag att ta fram kunskap och belysa kärnavfallsfrågan utifrån en bredd av vetenskapliga perspektiv. Kunskapen, i form av bland annat rapporter, har använts som beslutsunderlag av regeringen och har även kommit till nytta för myndigheter, kärnkraftsindustrin och miljörörelsen, med flera aktörer.

Den förra regeringen beslutade i januari 2022 att etablera en slutförvarsanläggning för kärnavfall i Forsmark. Både den förra och den nuvarande regeringen har i och med detta ansett att Kärnavfallsrådet fullgjort sitt uppdrag och därmed kan läggas ned.

Kärnavfallsrådet har bidragit bortom sitt formella uppdrag

Innan Kärnavfallsrådets verksamhet upphörde vid årsskiftet 2022–2023 ville ledamöterna utvärdera sin insats och föra vidare lärdomar till kommande rådsfunktioner. Oxford Research har genomfört utredningen under hösten 2022 och den 6 december presenterade vi resultaten på ett seminarium som Kärnavfallsrådet bjöd in till.

Utredningen visar bland annat att Kärnavfallsrådet bidragit med värden som ligger utanför rådets formella uppdrag. Som värd för seminarier, samtal och debatter har rådet fungerat som en oberoende plattform där alla aktörer med intressen i slutförvarsfrågan kunnat mötas och göra sina röster hörda.

– Det är slående hur stor tilliten till rådet som oberoende aktör har varit. Rådets oberoende har varit en viktig faktor för såväl kommunala verksamheter som motsvarande internationella organisationer, säger Ylva Grauers Berggren, VD på Oxford Research och den som lett arbetet med utredningen.

Samtidigt finns det bland representanter för både kommuner, industrin och myndigheter en uppfattning om att rådets oberoende har skiftat karaktär under de senaste åren. Sammansättningen av ledamöter och ställningstaganden i ett antal frågor har, enligt vissa, inverkat negativt på bilden av Kärnavfallsrådet som en neutral aktör, medan representanter för miljörörelsen menar att oberoendet tvärtom har stärkts.

Rådets avtryck behöver undersökas

Utredningen av Kärnavfallsrådet har utmärkts av att den genomförts på kort tid, cirka två månader. Dessutom innehåller rapporten inga rekommendationer om framtida åtgärder, berättar Ylva Grauers Berggren:

– Vi har pekat på en rad aspekter som skulle behöva undersökas ytterligare, utan att lämna konkreta handlingsförslag. Det gäller bland annat vilka konkreta avtryck som rådet har gjort i slutförsvarsprocessen och om dess uppdrag varit rätt utformat med hänsyn till den roll som rådet skulle ha.

I samband med att utredningen presenterades gick ledamöterna i Kärnavfallsrådet ut med en debattartikel i Dagens Nyheter där de argumenterade för att den politiska diskussionen om nya kärnkraftsreaktorer i Sverige ”väcker nya frågor om avfallet”.

Kärnavfallsrådet avvecklades formellt vid årsskiftet men för Oxford Research väntar nya uppdrag inom energi- och strålsäkerhetsområdet under 2023. Att arbeta med frågor som är aktuella och omgärdas av debatt tillför givetvis något till uppdraget, enligt Ylva Grauers Berggren:

– Men som alltid är det viktigt att bibehålla integriteten med målet att leverera oberoende underlag för informerade beslut.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se om du har några frågor om utredningen eller om vårt erbjudande inom energiområdet.