Oxford Research har utvärderat bidraget av EU:s ekonomiska stöd för skolmjölk i Sverige under perioden 2017–2023. Utvärderingen har skett på uppdrag av Jordbruksverket, som administrerar stödet i Sverige. Syftet med utvärderingen har varit att bedöma i vilken utsträckning som programmets mål om ökad mjölkkonsumtion och sunda kostvanor nås.

Utvärderingen visar att det är svårt att avgöra om den ökade mängd mjölk som skolbarn drack under perioden enbart beror på mjölkstödet. Representanter för skolhuvudmän uppger nämligen att de skulle köpa mjölk även utan stödet.

Det är också svårt att utvärdera programmets resultat eftersom det i dag saknas nationella rekommendationer om barns mjölkintag.

Svårt att mäta programmets bidrag

– Resultatet av utvärderingen tyder däremot på att programmet bidragit till en ökad kunskap om sunda kostvanor, men då framför allt genom information om mjölk säger Thomas Westerberg, senioranalytiker vid Oxford Research, som lett utvärderingen. Samtidigt är arbetet med att höja kunskapen om sunda kostvanor redan en del av läroplanen. Därför är det svårt att särskilja kunskapsbidraget från programmet och den kunskap om sunda matvanor som ändå genomförts inom ordinarie undervisning.

En nackdel i genomförandet av programmet är att Jordbruksverket i liten utsträckning involverat andra aktörer i planering, genomförande och övervakning av skolmjölksprogrammet. Förankringen av programmet hos andra aktörer har därmed varit svag, enligt utvärderingen.

– Programmets mål ligger däremot i linje med andra program och målsättningar för att barn ska äta näringsrik mat och få kunskap om sunda matvanor, säger Thomas Westerberg.

Stöd till frukt kan vara ett alternativ

I utvärderingen rekommenderar Oxford Research att Jordbruksverket förenklar administrationen för skolhuvudmän som söker stöd, att myndighetssamordningen av programmet utvecklas och att Jordbruksverket samlar intressenter till en dialog om mjölkens roll i skolan.

Dialogen bör handla om programmets relevans och hur programmet förhåller sig till andra kostrelaterade behov. Exempelvis EU:s stöd för frukt i skolan.

Du kan ta del av utvärderingsrapporten på Jordbruksverkets hemsida.