Inhemska turisters betydelse för besöksnäringen i de nordiska länderna ökade under covid-19-pandemin, visar en ny rapport som Oxford Research varit med och tagit fram. Under 2020 och delar av 2021 stod inhemska turister för 80 procent av övernattningarna på hotell och semesterboenden i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Mer än var tredje företagare inom besöksnäringen tror dessutom att den inhemska turismens betydelse kommer att öka i framtiden.

Covid-19-pandemin påverkade resmönster och turism i hela världen. Flygtrafiken minskade kraftigt och fler turister valde närmare resmål för sina semestrar. I de nordiska länderna och autonoma regionerna innebar pandemin att besöksnäringsföretag i allt större utsträckning förlitade sig på inhemska turister, visar studien från Oxford Research, Innolink och Icelandic Tourism Research Centre.

I samtliga länder och autonoma regioner, bortsett från Åland, ökade andelen övernattningar på hotell och semesterboenden som bokades av inhemska turister. I Sverige ökade andelen till nära 90 procent under 2020, vilket kan jämföras med drygt 75 procent under 2019.

Fortsatt ökning av inhemsk turism väntas – men stöd behövs

– Vi ser en tydlig ökning av inhemsk turism i Sverige under pandemin. En del i det, utöver pandemirestriktionerna, kan vara de insatser som Visit Sweden samt regionala och lokala aktörer genomförde för att analysera målgruppen svenska turister och marknadsföra Sverige för en svensk målgrupp, säger Roe Langaas, senior analytiker på Oxford Research.

En majoritet av besöksnäringsföretagen i de nordiska länderna tror att andelen inhemska turister kommer att öka eller stanna på samma nivå som under 2020, enligt studien. Företagarna tror framför allt att antalet hållbara turistresor kan öka de närmsta åren.

Men för att den inhemska turismen ska fortsätta växa behövs stöd, enligt nordiska besöksnäringsföretagare. Inte minst från regionala aktörer.

Beställdes av finskt ministerium

Företagarna anser att det framför allt är genom marknadsföring som den inhemska turismen kan stärkas, men de pekar även på att besöksnäringsföretag behöver involveras i infrastrukturprojekt.

Rapporten baserar på en litteratur- och statistiköversikt, flera expertintervjuer samt en enkät som besvarades av 480 anställda inom besöksnäringen i hela Norden. Arbetet med studien och rapporten leddes av Innolink. Oxford Research genomförde fallstudier i Sverige, Danmark, Norge, Färöarna och Grönland. Uppdragsgivare var arbets- och näringsministeriet i Finland och finansieringen kom från Nordiska ministerrådet.

Du kan ta del av hela rapporten på Nordiska ministerrådets hemsida.