Oxford Research har för Tillväxtverkets räkning tagit fram en modell för att utvärdera utveckling inom regionala och tematiska innovations- och företagsfrämjande system.

Modellen har använts i en utvärdering vi genomfört av regionalfondens tematiska mål 1, stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, och visar hur regionalfondsprojekten bidragit till att förflytta de innovations- och företagsfrämjande systemen i regionerna under programperioden 2014–2020.

I rapporten, som riktar sig till alla som arbetar med regional utveckling, näringslivs-, forskning- och innovationspolitik, redogör vi för modellen och dess dimensioner resurser respektive funktionalitet med tillhörande underdimensioner. Dimensionerna kan användas för att analysera, följa upp och utvärdera utveckling i innovations- och företagsfrämjande system.

Vi anser att modellen är användbar för att skapa tydlighet och riktning i de utvecklingsprojekt som helt eller delvis syftar till att utveckla innovations- och företagsfrämjande system. En systematisk tillämpning av modellen skulle kunna bidra till en mer stringent formulering av kommande utlysningar inom regionalfonden, och skapa möjligheter för bättre målstyrning och uppföljning.

Resurserna finns – men funktionaliteten behöver stärkas

Vi lämnar en rekommendation i rapporten om att Tillväxtverket bör utforma kraven på uppföljning och utvärdering inom regionalfonden utifrån mål som kopplar an till modellen, samt ta fram gemensamma indikatorer som möjliggör bedömning av systemutveckling på programnivå.

En annan del av uppdraget har varit att använda modellen för att utvärdera regionalfondens bidrag till utveckling i innovations- och företagsfrämjande system under programperioden 2014–2020.

Utvärderingen visar att det framför allt finns ett behov av att stärka funktionaliteten i de innovations- och företagsfrämjande systemen i programområdena.

Det som efterfrågas av aktörerna i de innovations- och företagsfrämjande systemen är bättre och större regionala samarbeten, tydligare gemensamma strategiska prioriteringar bland främjande aktörer, stärkta kopplingar mellan sektorer, och mer samarbeten över länsgränserna. Ett ökat fokus på systemens funktionalitet skulle, enligt utvärderingen, bidra till att den sammanlagda nyttan av de investerade resurserna inom regionalfonden ökar.

Viktigt med riktade behovsanalyser

Med hänsyn till Sveriges och EU:s stärkta ambitioner om att öka fokuset på Agenda 2030 i genomförandet av regionalfonden, tror vi att det är viktigt att genomföra riktade behovsanalyser. Behovsanalyserna bör handla om hur väl de befintliga innovations- och företagsfrämjande systemen inom programområden är anpassade för att genomföra den omställning som krävs.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du vill veta mer om modellen eller om utvärderingen av regionalfondens bidrag till utveckling i innovations- och företagsfrämjande system.