Hur kan en kommun utan ett högre lärosäte skapa en stark lokal innovationsmiljö?

Den frågan har Nyköpings kommun sökt svar på i ett treårigt EU-projekt. Resultat och lärdomar från projektet har nu publicerats i en ”kokbok” som kan hjälpa andra kommuner i samma situation.

Projektet i Nyköping har utgått från en hypotes om att följande fyra komponenter är en förutsättning för en fungerande lokal innovationsmiljö på orter utan högre lärosäte:

  • Samverkan mellan kommunens näringslivsenhet och utbildningsenhet, inklusive det kommunala lärcentrumet (om ett sådant finns)
  • Tillgång till decentraliserade utbildningar, särskilt akademiska utbildningar, som företag efterfrågar
  • Utbyte mellan företag, forskare och studenter, genom mötesplatser som främjar samarbete
  • Tillgång till innovations- och företagsstöd, antingen i kommunens regi eller genom andra organisationer

Nyköpings kommun och Region Sörmland har samlat lärdomar från projektet i en ”kokbok” som publicerades i samband med att projektet avslutades i oktober 2023. Syftet med kokboken är att andra kommuner med liknande förutsättningar ska kunna dra lärdom av erfarenheterna från Nyköping.

– Flera kommuner utan högre lärosäte står inför liknande utmaningar som Nyköpings kommun. Därför är det viktigt att resultat och lärdomar från projektet kommer andra kommuner till del, säger Roe Langaas, senioranalytiker på Oxford Research och ansvarig för utvärderingen av projektet.

Utvärderingen hjälpte projektet att styra mot målen

Oxford Research anlitades av Nyköpings kommun för att utvärdera projektet och påbörjade sitt arbete efter att projektet pågått i cirka ett år. Det första Oxford Research gjorde var att tillsammans med projektorganisationen ta fram en förändringsteori som tydliggjorde den förändring som projektet skulle bidra till.

– Vår upplevelse var att det saknades struktur i projektet när vi kom in och att vissa av skrivningarna i den ursprungliga ansökan inte längre var aktuella. Den förändringsteori vi tog fram strukturerade upp projektverksamheten och uppdaterade bilden av vad projektet skulle åstadkomma, säger Roe Langaas.

Projektledaren och projektgruppen har framgångsrikt använt förändringsteorin för att strukturera arbetet i fem arbetspaket som alla bidrar till det gemensamma målet om att skapa en lokal innovationsmiljö i Nyköping.

Inför projektslut i oktober 2023 tog Oxford Research fram en slutrapport som pekade på vikten av att Nyköpings kommun knyter projektresultaten till kommunala strategier och visioner. Utan strategisk förankring riskerar arbetet med att skapa en lokal innovationsmiljö att tappa fart och det kommer dessutom bli svårare att äska finansiering från politikerna i kommunen.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du vill veta mer om utvärderingen för Nyköpings kommun eller om du söker utvärderare till ett projekt eller en verksamhet.