Oxford Research har på uppdrag av EU:s kunskapscentrum för jämställdhet (EIGE) utvärderat ett projekt som gett stöd till flera EU-kandidatländer. Utvärderingen visar bland annat att möjligheterna för kandidatländerna att leva upp till jämställdhetskraven för EU-medlemmar har ökat med hjälp av projektet.

Projektet som Oxford Research utvärderat genomfördes av EIGE under perioden 2019–2023 som en del av EU-kommissionens stödprogram för EU-kandidatländer (IPA). Totalt sex länder på västra Balkan samt Turkiet deltog i projektet, vars syfte var att förbättra ländernas möjligheter att mäta och följa utvecklingen av jämställdhet mellan könen.

Utvärderingen visar att länderna fortsatt har mycket arbete kvar för att nå upp till jämställdhetskraven för medlemmar i EU. Projektet har däremot bidragit till att länderna kan ta ytterligare steg mot ett medlemskap, bland annat genom att ha börjat använda jämställdhetsindex samt samla in mer data om jämställdhet.

Behov av fortsatt stöd

Oxford Researchs bedömning är även att medvetenheten om jämställdhet bland anställda på framför allt nationella statistikmyndigheter har ökat till följd av projektet.

Länderna kommer att behöva fortsatt stöd i arbetet med att öka jämställdheten i sina länder, enligt Oxford Researchs bedömning. Det kommer vara särskilt viktigt att erbjuda stöd utifrån ländernas egna förutsättningar och önskemål, konstaterar vi i vår slutrapport.

Att kandidatländernas möjligheter att öka jämställdheten skiljer sig åt var något som Oxford Researchs senioranalytiker Sofia Avdeitchikova pekade på redan innan hon började arbeta med utvärderingen.

Rekommenderar uppföljande program

– Min erfarenhet från att ha jobbat med Turkiet och länder på västra Balkan är att förutsättningar för jämställdhetsarbete ser väldigt olika ut mellan länderna. Jag tror att vi kommer se samma mönster även i det här uppdraget.

Oxford Research genomförde utvärderingen tillsammans Ipsos och Syntesia och lämnade en slutrapport till EIGE i november 2023. Förutom att ge anpassat stöd till kandidatländer rekommenderade vi EIGE att starta ett uppföljande projekt med bland annat fler anställda och samfinansiering för datainhämtning.

Om EIGE

EIGE är EU:s expertmyndighet för jämställdhetspolitik med uppgift att stödja medlemsländers arbete med jämställdhet, men även kandidatländer samt andra EU-institutioner. EIGE följer medemsländernas utvecklingsarbete genom att utforma jämställdhetsindex, samla in statistik samt sammanställa och sprida forskning.