Oxford Research har på uppdrag av Region Norrbotten kartlagt valideringsarbetet inom kommunal vuxenutbildning i Norrbotten. Kartläggningen visar att det finns goda förutsättningar att etablera ett av Region Norrbotten tilltänkt valideringscentrum, men att kommunernas förutsättningar att bidra till samverkan om validering varierar.

Oxford Research har genomfört kartläggningen med anledning av det pågående projektet Valideringscentrum Norrbotten, som leds av Region Norrbotten i samarbete med Norrbottens kommuner.

Syftet med kartläggningen har varit att ta fram information som Region Norrbotten kan använda för att utforma ett regionalt centrum för validering, det vill säga en process genom vilken det är möjligt att få intyg på att du har en viss kompetens.

Utbildningsföretag viktiga för kommunerna

Kartläggningen visar att de kommunala vuxenutbildningsenheterna genomför en stor del av valideringarna i länet, men att flera kommuner låter utbildningsföretag genomföra valideringar. Utbildningsföretagen är viktiga för att kommunerna ska kunna uppfylla kraven om att erbjuda validering mot kurser som kommunen bekostar. Inte minst mindre kommuner med begränsade ekonomiska resurser förlitar sig på utbildningsföretagen, säger Julius Lybäck, analytiker på Oxford Research, som arbetat med kartläggningen.

– Förutsättningarna för att genomföra valideringar är väldigt olika i länets kommuner, enligt vår kartläggning. Vissa kommuner har utvecklat egna rutiner för valideringsarbetet medan andra har valt att låta ett företag göra all validering åt kommunen. En förklaring till skillnaderna är att det i vissa kommuner hittills har varit så få som vill få sina kunskaper validerade och därför har kommunerna inte satsat på att bygga upp sin egen valideringskapacitet.

Stora förhoppningar på validering

Syftet med ett valideringscentrum är att kommunerna i Norrbotten ska få stöd med men också kunna hjälpa varandra att genomföra valideringar. Kartläggningen visar att rektorer för kommunal vuxenutbildning och representanter för utbildningsföretag är positiva till samverkan genom ett valideringscentrum. Både rektorer och företagsrepresentanter hoppas att samverkan kan leda till en gemensam valideringsprocess som samtliga kommuner i länet tillämpar, något som skulle stärka kvaliteten för all validering i Norrbotten.

Företagarna och rektorerna är även överens om att arbetsgivare och arbetstagare borde få mer information om möjligheterna med validering.

– Det finns stora förhoppningar om att validering kan bidra till att lösa många kompetensförsörjningsproblem i Norrbotten – det är vårt intryck från att ha pratat med rektorer och företagare. Men för att utnyttja den potentialen behöver möjligheten att få kunskapen dokumenterad via validering blir mer känd.

Nästan 60 000 behöver flytta till Norrbotten

I Norrbotten kommer validering av faktiska kunskaper och kompetens vara viktig under de kommande åren med anledning av flera industriföretags omställning till mer hållbar produktion. Behovet av arbetskraft till följd av de allra största industriprojekten motsvarar cirka 20 000 anställda. Utöver det kommer behovet av anställda inom samhällsservice att öka.

Nästan 60 000 personer behöver flytta till Norrbotten till och med 2040 för att tillfredsställa behovet av arbetskraft, enligt beräkningar från Region Norrbotten. Validering kan därför bli ett viktigt verktyg för att arbetsgivare ska kunna rekrytera anställda.