Oxford Research har under våren 2024 utvärderat det nordiska gränshinderarbetet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Utvärderingen visar att de största och mest komplexa gränshindren finns på nationell nivå, att resurserna för att arbeta med gränshinder är för små och att mandatet att arbeta med gränshinder inte är tillräckligt tydligt på vare sig nationell eller nordisk nivå.

Arbetet med att lösa gränshinder är prioriterat under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att Norden år 2030 ska vara världens mest integrerade region.

Mot denna bakgrund upphandlade Nordiska ministerrådet Oxford Research att under våren 2024 genomföra en utvärdering av det nordiska gränshinderarbetet. Uppdraget har även innefattat en omvärldsanalys av gränshinderarbete i andra länder utanför Norden.

Begränsade resurser hämmar gränshinderarbetet

I rapporten, som nyligen presenterats för de nordiska samarbetsministrarna på ett möte i Köpenhamn, konstaterar Oxford Research att resurserna som avsätts till gränshinderarbete är otillräckliga, både på nordisk och nationell nivå. Detta hämmar arbetet med att identifiera nya och lösa befintliga gränshinder.

En annan slutsats i rapporten är att de största och mest komplexa gränshindren finns på nationell nivå och att det saknas ett tydligt mandat och samstämmighet mellan länderna i hur gränshinderfrågor hanteras.

Behov av att stärka det nationella engagemanget

I rapporten rekommenderar Oxford Research att det nationella ägarskapet och engagemanget i gränshinderarbetet stärks. Bland annat genom att regeringarna ger tydligare mandat och uppdrag till tjänstepersoner på departement och myndigheter för att lösa gränshinderfrågor i Norden.

En annan rekommendation är att Gränshinderrådet, som samlar generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet, en representant från Nordiska rådet medlemmar samt nationella representanter, bör få ett starkare mandat och en tydligare roll i gränshinderarbetet. Gränshinderrådet behöver även ges tydligare befogenheter och utökade resurser för att kunna påverka nationell lagstiftning och administrativa beslut.

För att inte nya gränshinder ska uppstå föreslår Oxford Research en stärkt satsning på förebyggande åtgärder i form av harmoniserad lagstiftning och ökat samarbete mellan nationella lagstiftare.

Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller +46 (0) 702 96 54 49 om du har frågor om rapporten eller vårt arbete för Nordiska ministerrådet.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Louise Fabricius på Fabricius Consulting (louise@fabriciusconsulting.com).