Utredning av organisering och förvaltning av systemen för arbetsförmedling i de nordiska länderna

Nordiska ministerrådet har gett Oxford Research i uppdrag att utreda betydelsen av arbetsmarknadssystemens administrativa organisation och förvaltning för den arbetsmarknadspolitiska måluppfyllelsen i de nordiska länderna. Studien kommer att ge en god grund för internordiskt lärande och för att bidra till den kunskapsbas som är central för en positiv utveckling av den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Bakgrunden till studien är att den nordiska gemensamma arbetsmarknaden 2014 fyllde 60 år. Flera av de nordiska länderna har valt att genomföra mer eller mindre genomgripliga reformer av sina arbetsmarknadssystem under de senaste decenniet. Trots förändringarna kvarstår likheter, t.ex. vad gäller rollen för arbetsmarknadens parter, som borde möjliggöra utrymme för kunskapsdelning över gränserna.

För datainsamling och analys engageras medarbetare vid samtliga av Oxford Researchs nordiska kontor och genomförs i samarbete med bland andra Professor Eskil Wadensjö vid SOFI (Stockholms universitet).

För mer information kontakta Senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se