Oxford Research utvärderar Regions Skånes utvecklingsmedel för biogas. Regionen har som mål att tiodubbla produktionen av biogas till 2020.

Skåne ligger långt fram när det gäller användning och produktion av biogas. Till följd av en stor och tät befolkning och ett omfattande jordbruk har regionen den största potentialen för biogasproduktion i landet. Möjligheterna att använda biogas för att sluta kretsloppen och bidra till en minskning av utsläppen av växthusgaser är betydande.

Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Region Skånes utvecklingsmedel för biogas. Utvecklingsmedlen är en del av regionens färdplan för biogas med syfte att tydliggöra biogasens möjligheter och behov. Skånes övergripande mål är att produktionen av biogas ska tiodubblas, till 3 TWh per år, till och med år 2020. Utvecklingsmedlen delfinansierar mindre projekt som stödjer färdplanens mål, exempelvis genom att sprida information, utveckla ny teknik eller främja produktion eller användning av biogas.

Utvärderingen kommer att undersöka satsningens alla nivåer, från de enskilda insatserna inom projekten, via strategier och planer för biogas, till den övergripande samhällsnivån. Resultaten kommer att fungera som underlag för regionens tjänstemän och politiker i det fortsatta arbetet med att utveckla biogasen i regionen.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson på hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se.