Region Norrbotten har gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en bedömning av branschbehov och -trender på den regionala arbetsmarknaden. Uppdraget innehåller en riktad analys av behovet av utbildningsinsatser i små och medelstora företag till följd av covid-19.

Bedömningen av branschbehov och -trender ska göras på tre till fem års sikt och utgå från de trender som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ser kopplade till utbudet av yrkeshögskoleutbildningar.

Oxford Research ska också göra en riktad analys mot små och medelstora företag i regionen för att studera deras behov av utbildningsinsatser mot bakgrund av covid-19. Analysen ska ligga till grund för ESF-projektet ”Samling för jobb och framtid” där målsättningen är att hjälpa särskilt hårt drabbade branscher och företag att bemöta den nya ekonomiska situationen som uppstått under covid-19.

Uppdraget inbegriper semistrukturerade intervjuer med branschföreträdare, företagare och sakkunniga om kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor i regionen. Intervjuerna syftar dels till att länka samma de trender som MYH identifierar med branschanalyser, dels att undersöka utbildningsmöjligheter för arbetskraft som påverkats av covid-19.

En omfattande litteraturstudie kommer att genomföras i databaserna Google Scholar och Web of Science för att få en uppfattning om trender inom olika branscher och hur dessa förhåller sig till den specifika branschutvecklingen i regionen.

Uppdraget kommer att resultera i en sammanställd analys som presenteras för MYH samt en skriftlig rapport. Slutrapportering sker i augusti 2020.