Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att undersöka coronapandemins påverkan på genomförandet av regionalfondens tematiska mål 3 (”Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag”).

Uppdraget ska mynna ut i en kunskapsbyggande rapport, som underlag för myndighetens beslut om hur kvarvarande medel ska användas för att mildra pandemins effekter.

Oxford Research kommer inom ramen för uppdraget att:

  • Undersöka om, hur och i vilken omfattning projekten inom regionalfondens tematiska mål 3 påverkats av coronautbrottet och den nya ekonomiska situationen
  • Bedöma vilka nyttor som åstadkommits i projektens hantering av den nya ekonomiska situationen
  • Utveckla ett antal projektkategorier med tillhörande interventionslogiker för att kunna jämföra påverkan och hantering mellan olika projekttyper
  • Lämna framåtsyftande rekommendationer och sammanställa tankar om vilka åtgärder som inte kunnat vidtas på grund av olika hinder

Intervjuer kommer att genomföras med representanter för pågående projekt, programansvariga för de regionala programmen och regionalt utvecklingsansvariga i ett urval av Sveriges regioner.

För att komplettera intervjuerna kommer studier av projektansökningar och -lägesrapporter, programdokument och externa analyser att genomföras.

Uppdraget kommer att genomföras i nära dialog med Tillväxtverket och slutrapporteras i december 2020 med en rapport, presentation och diskussion med Tillväxtverket och andra intressenter.