Tillväxtverket

Sverige deltar i ett antal europeiska territoriella samarbetsprogram vars syfte är att uppmuntra gränsöverskridande samarbete med våra grannländer. Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att sammanställa lärdomarna från de utvärderingar som har gjorts av samarbetsprogrammen i den nuvarande programperioden (2007-2013). Tanken är att rapporten ska kunna fungera som ett avstamp inför den kommande programperioden och ett inspel till utformningen av de nya programmen