Prognoser pekar på en kraftig expansion i etableringen av datacenter runt om i Europa under de närmaste åren. På Oxford Research kan vi erbjuda ledande expertis inom bedömning, utvärdering och strategiskt arbete kopplat till regional utveckling vid etableringen av datacenter.

De nordiska länderna har med sina kalla klimat, stabila och hållbara energiförsörjning samt högutbildade arbetskraft varit framgångsrika i att attrahera investeringar i stora datacenter från några av de ledande aktörerna inom den datadrivna ekonomin så som Apple, Facebook och Google.

Flera nya etableringar av datacenter väntas följa inom en nära framtid. De senaste prognoserna visar att fler än 60 stora datacenter kommer att etableras i Europa innan år 2020. Vidare väntas behovet av samlokaliserade små- och medelstora datacenter öka kraftigt under samma period. Sammantaget spås denna utveckling leda till att fler än 350 000 nya jobb skapas runt om i Europa.

Att kunna attrahera datacenter utgör en stor ekonomisk potential för kommuner och regioner, inte minst när det kommer till jobbskapande. Samtidigt är konkurrensen hård – och även om en region lyckas få till en etablering krävs ett aktivt och löpande arbete för att omvandla etableringen till regional tillväxt och jobbskapande.

Oxford Research är en av de ledande experterna på kunskap om datacenter och regional utveckling. Vi har redan genomfört flera regionala och lokala utvecklingsprojekt, förstudier och strategiska analyser av datacenter i flera av de nordiska länderna.

Vi har bland annat hjälpt regeringar, lokala myndigheter och affärsutvecklingsorgan att mäta och utvärdera:

  • Vad som krävs för att attrahera investeringar i ett datacenter. På Oxford Research har vi djupgående kunskaper om vilka förutsättningar och lokaliseringsfaktorer som är avgörande för att locka till sig både små och stora datacenter. Vi har bland annat erfarenhet av att utvärdera enskilda regioners potential att locka till sig datacenter.
  • Vilka effekter som etableringen av datacenter har på utvecklingen av lokala- och regionala ekonomier. Vi erbjuder bedömningar och effektutvärderingar av de socio-ekonomiska effekterna av etableringen av datacenter på regioner och lokalsamhällen. Vi har tidigare genomfört fallstudier av effekterna lokalt i Europa och USA, både under konstruktionsfasen och under den operativa driftsfasen.
  • Vilka möjligheter och utmaningar etableringen av datacenter innebär för lokalsamhällen. Oxford Researchs forskning visar att datacenter ofta medför många nya möjligheter, men att de också kan utgöra utmaningar för de samhällen de etablerar sig i. Utmaningarna spänner från brist på kunnig arbetskraft till dålig kommunikation och bristande tillit med motstånd från lokalsamhällen som följd. Vi hjälper er att kartlägga utmaningarna och ta fram rekommendationer för hur ni bäst förbereder er inför etableringen av ett datacenter.
  • Hur kan regioner och kommuner säkerställa lokal tillväxt. Stora datacenter innefattar enorma investeringar under både konstruktions- och driftsfasen. Vår erfarenhet är att det krävs proaktivt, ståndaktigt och strategiskt agerande för att åstadkomma att etableringen av datacenter faktiskt bidrar till tillväxt lokalt och regionalt. Oxford Research är ledande experter på att bedöma hur regioner, kommuner och lokalsamhällen kan säkerställa att etableringen av datacenter faktiskt bidrar till tillväxt. Vi hjälper er att ta fram de nödvändiga strategierna och handlingsplanerna.

Som referensprojekt kan nämnas nedanstående som genomförts med anslutning till några av de största etableringarna av datacenter i Europa:

  • Apples datacenter i Viborg, Danmark
  • Googles datacenter i Fredrikshamn, Finland
  • Googles datacenter i Mons, Belgien
  • Facebooks datacenter i Luleå, Sverige.

I Sverige har Oxford Research även arbetat med en löpande utvärdering av projektet Datacenter: Branschutveckling genom forskning, utveckling och innovation. Projektet syftade till att utveckla och förnya datacenterbranschen i region Norrbotten och på så sätt bidra till att regionen blir världsledande inom datacenter. Det treåriga projektet ingick i satsningen Data Centre Business Accelerator (DCBA) – med utgångspunkt i Länsstyrelsen i Norrbottens datacenterstrategi för att bli världsledande region inom klimatsmarta och effektiva datacenter.

Kontakta VD Ylva Grauers om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig med frågor om datacenter.