Socio-ekonomiska effekter av storskalig forskningsinfrastruktur

Oxford Research har av Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) i Hamburg fått i uppdrag att rådgöra och driva genomförandet av en djupgående socio-ekonomisk effektstudie av verksamheten. DESY är ett av Tysklands största forskningscentras inriktat på forskning och utveckling av partikelacceleratorer, vilka används inom främst materialforskning. Oxford Researchs uppdrag är att beräkna och beskriva de socio-ekonomiska effekterna av lagringsringen DORIS inom DESY under dess fyrtioåriga driftsperiod. Fokus kommer ligga på direkta ekonomiska effekter (ex. upphandling, skapandet av arbetstillfällen), indirekta socio-ekonomiska effekter (tekniköverföring, innovationseffekter, industriella applikationer, multiplikatoreffekter) samt direkta och indirekta vetenskapliga effekter (nya tekniker, betydande upptäckter, vetenskapliga samarbeten och impact genom bibliometrisk analys).

Uppdraget genomförs i nära samarbete med Olof Hallonsten (Fil. Dr) vid Göteborgs universitet och ett lokalt team vid DESY. Fas 1 av studien genomförs från januari till april 2013.

Studien kompletterar det arbete Oxford Research tidigare gjort på området såsom “Strategy definition and road mapping for industrial technologies to address grand challenges” (EU-kommissionen, DG Research & Innovation); “Technology and market perspective for future Value Added Materials” (EU-kommissionen, DG Research & Innovation); samt de tiotal studier som Oxford Research genomfört kopplat till etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV I Lund.

För frågor om Oxford Researchs arbete kring forskningsinfrastruktur, kontakta gärna Analytiker Johannes Henriksson på johannes.henriksson@oxfordresearch.se