Oxford Research har under hösten 2020 i uppdrag av Tillväxtverket att kartlägga och analysera insatser riktade till socioekonomiskt utsatta kommuner. En del i uppdraget är att se närmare på vilka effekter insatserna haft i kommunerna.

De insatser som ingår i kartläggningen är alla finansierade av det riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta kommuner som Tillväxtverket beslutar om. Det handlar om kommuner med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, men också kommuner där valdeltagandet är lågt. Statsbidraget ska gå till insatser som stärker kommunernas ekonomiska och sociala utveckling.

Regeringen har valt ut kommunerna utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad. Stödet tar även hänsyn till hur långa avstånd invånarna har till en tätort. – Tillväxtverkets hemsida

Den kartläggning och analys som Oxford Research ska genomföra ser närmare på hur insatserna bedrivits i förhållande till en uppsättning urvalskriterier, hur utmaningarna beskrivits i kommunernas ansökningar samt vilka lösningar som tillämpats.

Analysen ska även besvara vilka effekter insatserna haft hittills i genomförandet och om det finns hinder eller särskilda framgångsfaktorer att lyfta fram.

Data kommer att samlas in genom semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer med kommunrepresentanter samt genom studier av insatsernas ansökningar. Uppdraget ska sammanställas i en skriftlig rapport och presenteras för Tillväxtverket och andra intressenter.

Uppdraget genomförs i samarbete med Håkan Ottosson som med över 40 års erfarenhet från kommun, kommunförbund och SKR är expert på kommunal verksamhet.