Oxford Research genomför nationell kartläggning om ensamkommande barn som försvinner med anledning av Regeringens uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm.

Under hösten genomförde Oxford Research, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm, en regional kartläggning av ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län, med fokus på både förebyggande arbete och åtgärder vid försvinnanden. Rapporten ligger nu till grund för det samverkansarbete som pågår i länet, där Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms stad, Sigtuna kommun samt ett antal frivilligorganisationer ingår.

I januari uppdrog Regeringen åt länsstyrelserna att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner. Mot bakgrund av det samverkansarbete som pågår i Stockholms län, och den regionala kartläggning som genomförts, ska Länsstyrelsen i Stockholm samordna och redovisa uppdraget till Regeringen.

Oxford Research har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att genomföra den nationella studien, som kommer att kartlägga omfattningen av ensamkommande barns försvinnande; belysa respektive myndighets/aktörs ansvarsområde och mandat, identifiera och analysera hinder, på både regional och nationell nivå, i det förebyggande arbetet samt vid utredningar av försvinnanden; samt ur ett barnperspektiv identifiera och analysera hinder vid återvändandearbetet. Kartläggningen kommer att resultera i rekommendationer för uppbyggandet av en nationell handlingsplan i arbetet med ensamkommande barn som försvinner. Kartläggningen kommer att genomföras under våren och sommaren, för att redovisas till Länsstyrelsen i september 2016.

För mer information, kontakta gärna analytiker Lisa Tönnes Lönnroos, lisa.lonnroos@oxfordresearch.se