Oxford Research stöttar arbetet med att integrera miljö och klimat som en del i det regionala tillväxtarbetet.

Oxford Research kommer under våren 2018 stödja Tillväxtverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten i arbetet med att tillsammans med samtliga svenska regioner integrera miljö och klimat i de regionala handlingsplanerna för regional tillväxt.

Förväntningarna på regionerna är att man inom samtliga prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (2015–2020) ska arbeta för att integrera och stärka klimat och miljöperspektiven. Man ska även utveckla områden som rör kunskap, erfarenhetsutbyte, arbetssätt, uppföljning och analys samt återkoppla arbetet med klimat och miljö till andra berörda aktörer på regional nivå.

Utkast till handlingsplaner har under hösten 2017 utvecklats av regionerna och det är i det fortsatta arbetet med att utveckla dessa som Oxford Research kommer in som stöd till myndigheterna.

Vi kommer att stötta myndigheterna i att tillsammans med regionerna utveckla delar av handlingsplanerna, att processleda två erfarenhetsmöten samt identifiera gemensamma utvecklingsområden för det framtida arbetet med de regionala handlingsplanerna.

Det första av två planerade erfarenhetsmöten kommer fokusera på reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte kring dagens miljö- och klimatarbete inom handlingsplanerna för regional tillväxt. Det följande mötet kommer fokusera på metoder och förväntningar inför framtidens miljö- och klimatarbete samt att stödja processer för att fler aktörer på regional nivå ska vara delaktiga i detta viktiga arbete.