Oxford Research har under 2014 utvärderat arbetet inom de förstudier inom Europeiska Socialfonden som genomförts i respektive län i Östra Mellansverige.

Bakgrunden till ESF-rådets utlysning av förstudiemedel i Östra Mellansverige var de svårigheter som identifierats under förra programperioden när det gäller Socialfondens möjligheter att bidra till effekter i det regionala tillväxtarbetet. För att åstadkomma bättre regional samordning utlyste ESF-rådet medel för förstudier i slutet av 2013 som enbart regionalt tillväxtansvariga kunde söka. Syftet med utlysningen var: “att beviljade projekt ska skapa hållbara strukturer och väl underbyggda strategier inför den kommande programperioden 2014-2020”.

Oxford Researchs utvärdering visar att de fem länen i Östra Mellansverige kommit långt med att skapa bra förutsättningar för regionalt tillväxtansvarig (Regionförbund, Region eller Länsstyrelse) att bli en mer aktiv spelare när det kommer till att koordinera ESF-arbetet i länen men att det är viktigt att kommunikationen och samarbetet mellan ESF-rådet, regionalt tillväxtansvariga och Strukturfondspartnerskapet fungerar för att kunna nå långsiktiga resultat.