Oxford Research utvärderar genomförandeorganisationerna i och samordningen av de fyra Europeiska Struktur och Investeringsfonderna

ESI-fonderna utgörs av Europeiska regionalfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. För att nå ett mer effektivt programgenomförande och ett sammantaget bättre utfall av fondernas insatser kommer Oxford Research att utvärdera genomförandeorganisationerna vid de förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna, dvs Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet.

Syftet med uppdraget är dels att utvärdera om genomförandeorganisationernas organisering och arbetssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt bidrar till, eller kan förväntas bidra till, uppfyllandet av EU 2020-målen och dels att lägga en grund för en fondgemensam rapporteringsstruktur till kommissionen.

Uppdraget genomförs tillsammans med Strategirådet och Nordregio och beräknas vara klart under första kvartalet 2017.

För mer information kontakta VD Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se