Oxford Research fortsätter att arbeta med frågor som rör etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund med en rad nya uppdrag. Tidigare rapporter Oxford Research författat i ämnet finns att läsa här. I nuvarande projekt genomför Oxford Research på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Lund och delprojekt TI3 inom TITA-projektet en studie om hur kreativa mötesplatser kan skapas bland forskare, näringsliv och allmänhet inom Brunnshögsområdet, där ESS och MAX kommer att byggas. Intervjuer genomförs med ett tjugotal användare av MAX-lab och motsvarande forskningsanläggningar internationellt i syfte att beskriva målgruppen och identifiera potentiella mötesplatser att dra lärdomar av.

Som en fortsättning på den av Oxford Research tidigare genomförda kompetensförsörjningsstudien i spåren av ESS och MAX IV kommer Oxford Research anordna två workshops med representanter från utbildningssystemet på såväl gymnasie- som högskolenivå. Arbetet genomförs på uppdrag av delprojekt TA3 och är tänkt som ett inspel till hur ESS och MAX IV kan användas för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik samt skapa attraktiva utbildningar i regionen.

Avslutningsvis kommer Oxford Research genomföra en studie på uppdrag av delprojekt TI1 som input till Region Skånes arbete med att undersöka behovet av en mottagarorganisation med tillhörande webbportal för de utländska forskare och företag som förväntas flytta till regionen som följd av etableringen av ESS och MAX IV. Fallstudier genomförs vid forskningsanläggningarna DESY i Hamburg, CERN i Geneve, ILL/ESRF i Grenoble samt ITER i Cadarache för att undersöka hur offentliga myndigheter och privata aktörer där arbetar med att stötta utländska forskare som omlokaliserat till regionen i frågor rörande exempelvis skatt, boende, skola, barnomsorg, etc. På detta vis kan liknande funktioner byggas upp i Skåne och Blekinge för att underlätta för de utländska forskare och företag som funderar på att omlokalisera till regionen.

Läs mer här