Oxford Research har kartlagt statliga exportfrämjande insatser

På uppdrag av Tillväxtanalys har Oxford Research kartlagt de statliga insatserna för främjande av internationalisering av små och medelstora företag för perioden 2009-2013. Uppdraget avgränsades till insatser som bedrivs av följande aktörer: Business Sweden, Tillväxtverket, Almi, Europe Enterprise Network, Energimyndigheten, Utlandsmyndigheterna, Socialdepartementet, Landsbygdsdepartementet, EKN, SEK, Svenska Institutet, Visit Sweden, Swedfund, VINNOVA och Swecare.

Uppdraget ingick som en del i Tillväxtanalys regeringsuppdrag att ta fram mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av effekterna av statliga främjandeinsatser för internationalisering av små och medelstora företag.