Uppdragsgivare: Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län

Oxford Research har blivit utvalda att utvärdera ramprogrammet för företagsstöd i regionalfonden för Norra Mellansverige. De småföretagare som har fått stöd för investeringar och konsultcheckar i de tre länen ska kontaktas och en resultat- och en effektutvärdering ska göras. Basdata om företagen före och efter stödet ska också samlas in för att kunna se vilken effekt stödet har haft.

Oxford Research har nu i flera olika uppdrag åt Länstyrelserna utvärderat företagsstöd. I dessa uppdrag studerar vi hur stödet har fungerat och ger tydliga rekommendationer kring hur dylika program kan justeras för att fungera bättre på sikt, både direkta åtgärder som kan göras under innevarande programperiod och mer långsiktiga åtgärder.