Tillväxtverket har gett Oxford Research i uppgift att ta fram en forskningsöversikt om hur företagsklimat påverkar näringslivets utveckling. Det primära syftet med studien är att stärka kunskapen om dessa samband internt på myndigheten, men rapporten ska även göras tillgänglig för allmänheten.

Tillväxtverket har gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en litteraturstudie om vilka effekter företagsklimat kan ha på näringslivets utveckling. Frågor som ska besvaras är bland annat hur begreppet företagsklimat kan definieras, vilket samband som finns mellan företagsklimat, omsättning och nyföretagande – och på vilket sätt detta har studerats (teoretiska kontra empiriska ansatser). Studiens syfte är framför allt att stärka kunskapen om dessa samband internt på myndigheten, men rapporten ska även göras tillgänglig för allmänheten.

I översikten ska resultat från internationell ekonomisk forskning kartläggas och sammanfattas med hjälp av en så kallad “scoping review”. En scoping review är en typ av forskningsöversikt som är särskilt lämpad för att kartlägga breda forskningsfrågor och relevant terminologi. För att få ytterligare inspel och uppslag till relevant forskning och för att validera studiens slutsatser planeras även ett antal explorativa intervjuer med forskare inom fältet. Rapporten ska presenteras på ett internt seminarium på myndigheten i november.